ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้าน ISO อุตสาหกรรม อบรมด้านการผลิต

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะ Suggestion System (SS) ในองค์กร อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การทำมาตรฐาน5 ส.และการสร้างจิตสำนึก อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การออกแบบการทดลอง (DOE) โดยโปรแกรม Minitab อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 7QC Tools อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างจิตสำนึกและการจัดการพลังงานในองค์กร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน Logistics ด้วยหลักการ Lean Manufacturing อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis:MSA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process:PPAP) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Q.C.D อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Root Cause Analysis – การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why Why Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน (Cost Management by Cost reduction techniques) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การตรวจติดตามภายใน Internal Audit ISO9001:2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Internal Control & Enterprise Risk Management ตามกรอบแนวคิด COSO อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001 2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho Ren So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การเพิ่มผลผลิตสำหรับหัวหน้างาน (Productivity for Supervisor) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิค QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการลดต้นทุน (Cost reduction techniques) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
วิธีปฎิบัติ 5ส ในพื้นที่งานจริง (5S Practice on the shop floor) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวางแผนและควบคุมการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวางแผนและบริหารจัดการโครงการ (Project Planning and Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การทำงานตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบริหารความเสี่ยงด้วยหลักการ PDCA (PDCA Risk Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบริหารต้นทุนตามมาตรฐานกิจกรรม อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VA VE อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วยเทคนิค Time Study อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5 หลักการลีน กำจัด 8 waste เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวางแผนและควบคุมการจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
หลักสูตร จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์กระบวนการสายธารแห่งคุณค่า Value Stream Mapping (VSM) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001 2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กลยุทธ์การลดต้นทุนการดำเนินงานด้าน Logistics อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การผลิตแบบ Toyota อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การค้นปัญหาและเลือกหัวข้อเรื่องแบบ QCC อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดการโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดทำมาตรฐาน 5 ส. ในสำนักงานและโรงงาน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบริหารจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กิจกรรม 5ส. และ Kaizen ภายในสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 7 + 1 ประการในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การปรับปรุงกระบวนการหยิบและการบรรจุในงานคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
ความสำคัญ 5 ส และ KAIZEN ต่อการบริหารและพัฒนาองค์กร อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การลดต้นทุนที่มองไม่เห็นในที่ทำงาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
กลยุทธ์ควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างกำไร อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสินค้าคงคลัง อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
ระบบการจัดการและควบคุมคุณภาพในการผลิต แบบของเสียเป็นศูนย์ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการวัดค่า OEE อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักการเขียนข้อเสนอแนะ KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การใช้ 14 เครื่องมือทางสถิติเบื้องต้นเพื่อบริหารการผลิต อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
5 ส.และ ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การบริหารงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
กลยุทธ์การวางแผนและควบคุมการผลิต อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
หลักสูตร 8D Report and Why Why Analysis Technique อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
กิจกรรมการลดต้นทุนโดยรวม (Total cost reduction activity) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
Total Productive Maintenance: TPM อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
Value Stream Mapping (VSM) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การแก้ปัญหาเทคนิคด้วยเทคนิค Fault Tree Analysis อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
CQI 23 Molding System Assessment อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
หลักสูตร การลดต้นทุนด้วย 5W1H & ECRS อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why Why Analysis และ หลัก 5 Gen อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Quality Awareness (การตระหนักในคุณภาพ) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
เทคนิคการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต (Production Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การลดต้นทุนด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL ในการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
GD&T เทคนิคการอ่านแบบและการแปลสัญลักษณ์ในงานวิศวกรรม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
SMED: Single Minute Exchange of Die อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร กลยุทธ์การจัดสมดุลสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ(Production Line Balancing) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Process Audit VDA 6.3 อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ลีน ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการตรวจ 5ส.(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
Core Tools IATF 16949:2016 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
CQI 9 4th edition Heat Treatment System Assessment อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
CQI 11 Plating System Assessment 3rd edition อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
CQI 12 3rd Coating System Assessment อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
CQI 17 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing Soldering 2nd edition อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การพยาการณ์การยอดขาย (Sale Forecasting) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
Six Sigma (Yellow Belt,Green Belt, Black Belt) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
เทคนิคการเป็น Internal Audit ISO 9001:2015 แบบมืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ข้อกำหนดระบบคุณภาพระบบคุณภาพ ISO อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
Regression Analysis & Predictive Analysis (Machine Learning) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการผลิต อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบของกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ(AIAG SPC) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
AIAG Measurement System Analysis อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การจัดการ Logistics, Supply Chain, Warehouse and Distribution อย่างเป็นระบบ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
SMED: การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิตเป็นเลขหลักเดียว อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างจิตสำนึกและควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับข้อมูลผันแปร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ระบบการจัดการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System (TPS)) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การบริหารระบบงานขนส่ง (TMS) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การจัดสมดุลสายผลิต (Line Balancing) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
พิชิตปัญหาด้วยกราฟ (Graphical Analysis) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis & Predictive Analysis) อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020) อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Production System) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การบริหารการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์
การจัดการคลังสินค้า First in/First out (FIFO) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดความล้มเหลวด้วยเทคนิคแผนภูมิต้นไม้ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
ความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED: Single Minute Exchange of Die) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การไคเซ็นกับการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การควบคุมกระบวนการโดยใช้เทคนิคทางสถิติ (SPC) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
SIX SIGMA เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การวิเคราะห์และวางแผนด้วย 5W1H ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างได้ผล ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการลดต้นทุน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Cost Reduction ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การหยั่งรู้อันตรายด้วยเทคนิค KYT เพื่อความปลอดภัย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุและจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วย 5G & Why Why Analysis ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า VSM ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
กิจกรรม PDCA (Plan Do Check Action) เพื่อการปรับปรุงงาน ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิค 7QC Tools เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการปรับปรุงงานด้วย ECRS (ECRS for Improvement Technique) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
หลักสูตร เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิตด้วย Poka Yoke ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
หลักสูตร เทคนิควิศวกรรมอุตสาหกรรม ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
หลักสูตร การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
การบริหารจัดการ Spare part อย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
เทคนิคการคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วย TIME STUDY อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
Monodzukuri (การผลิตอย่างมีคุณภาพแบบญี่ปุ่น) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย(Behavior Based Safety : BBS) อ.อัจฉรา รุ่งศรี
5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยไคเซ็น( KAIZEN) อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้วยกิจกรรมการหยั่งรู้อันตราย(Kiken Yoshi Training : KYT) อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิค JSEA อ.ศุภชัย บำรุงศรี
การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3R อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การสร้างเสริมสุขภาพ 5มิติ อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
เทคนิคและทักษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ อ.อัจฉรา รุ่งศรี
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตและการบริหารสินค้าคงคลัง ดร.ณรงค์ ตู้ทอง
หลักสูตร ไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานลต้นทุน และลด Break down อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการประยุกติ์ใช้ Ho Ren So เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิต (สำหรับผู้บริหาร) ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร KAIZEN พัฒนาคิด/ตน/คน/และงาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การควบคุมเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018 ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การบริหารการผลิตเชิงผู้ประกอบการ (ภาคประสบการณ์) ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การบริหารการผลิตและเพิ่มผลิตภาพสำหรับ วิศวกรและช่างเทคนิค ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การบริหารงานหน้างาน POWER of GENBA สำหรับหัวหน้างาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การบริหารจัดการแนวใหม่ของหัวหน้างานยุค AI และ IoT ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตที่สูญเปล่าในกระบวนการผลิต ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนกิจกรรมที่สูญเปล่าในกระบวนการทางานโลจิสติกส์ ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องหัวหน้างานมืออาชีพ ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร จิตวิทยาอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้างาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) ในกระบวนการทำงาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร เทคนิคป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE)ในกระบวนการผลิต (ภาคปฎิบัติ) ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาคน ให้เป็นพนักงานที่องค์กรธุรกิจอยากได้ สำหรับหัวหน้างาน ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร หัวหน้างานแนวผู้ประกอบการ ดร.ธงไชย แก้วสอาด
หลักสูตร การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (กรณีศึกษา) ดร.ธงไชย แก้วสอาด
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย New QC 7 Tools อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
4M change เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกิจกรรม Kaizen อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพSPC และ QC7 tools อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้นและลดต้นทุน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
หลักสูตร การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนในการทำงาน อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
เพิ่มประสิทธิภาพ และผลผลิตการทำงานประยุกต์แบบอย่าง TPS (Toyota Production System) อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ และการปรับปรุงการทำงาน อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบด้วย PDCA อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
กลยุทธ์การปรับปรุงงกระบวนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การลดความสูญเปล่า 7 ประการ อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและดำเนินกิจกรรมแก้ไขและป้องกัน ด้วย PDCA อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กลยุทธ์บัญชีสินค้าคงคลัง (Inventory Accounting Strategy) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
5ส. และไคเซ็นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว (Fault Tree Analysis (FTA)) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ISO 9001_2015 Requirement & Internal Audit อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
IATF 16949_2016 Requirement & Internal Audit อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Productivity improvement by plant simulation อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Cost reduction อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Manufacturing Executive Program อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Personal development institute อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Team Building & Collaboration ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Upgrades ISO/TS 16949:2009 Requirement อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ISO 14001:2004 Requirement &Aspect Assessment อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Leadership Boot Camp อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Quality Awareness: A (for manager) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
ISO/TS 16949 2002 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
Lean Manufacturing อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
Productivity Increase by KAIZEN method อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การขับ, การใช้อุปกรณ์การยก,รถยก (Forklift) อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การบริหารธุรกิจสิ่งพิมพ์ และการประเมินราคางานพิมพ์ อ.อัจฉรา รุ่งศรี
ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.อัจฉรา รุ่งศรี
ระบบนิวแมติกส์ และ ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม อ.อัจฉรา รุ่งศรี
ระบบหล่อลื่น และระบบส่งกำลังอุตสาหกรรม อ.อัจฉรา รุ่งศรี
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 อ.อัจฉรา รุ่งศรี
การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การทดสอบสมมติฐาน โดยโปรแกรม Minitab อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
ระบบรายงานวัสดุสากลขั้นพื้นฐานและขั้นสูง Basic & Advance International Material Data System ( IMDS ) อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การพัฒนาพนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การวิเคราะห์ปัญหางาน อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การสร้างพนักงานคุณภาพในองค์กร อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การควบคุมคุณภาพและการอนุรักษ์พลังงาน อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
ระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรม อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร การแก้ไขปัญหาด้วย Why Why analysis และ Mind map อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร บริหารงานหน้างานด้วย 5 จริง และ 5 Why อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร 7 QC Tools อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
AIAG Core Tools อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง เพื่อการทำ TPM ที่สมบูรณ์ อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
8D report & Why Why Analysis อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์
เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรม KAIZEN อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ  อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร TQM วิธีการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์
หลักสูตร การใช้ QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน ภาคปฏิบัติ อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร การดำเนินการสร้างองค์กร ด้วยกิจกรรม Kaizen อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
ระบบป้องกันความผิดพลาด Poka Yoke อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร ความสูญเสียหลัก 16 ประการ และ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
หลักสูตร ฝึกอบรม การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT อาจารย์พิทักษ์  บุญชม
การจัดการคลังสินค้า/บริหาร และควบคุมสต๊อกยุค 4.0 อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Problem solving by data Analysis) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Customer Demand Forecasting) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การเพิ่มศักยภาพการจัดการบริหารกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การลดต้นทุนการผลิตในสถานประกอบการ SME อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบ Lean อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวางแผนและควบคุมการผลิตด้วยหลักการลีน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
การสร้างจิตสานึกแห่งคุณภาพเพื่อองค์กรเติบโตยั่งยืน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง
กลยุทธ์การจัดซื้อแบบมืออาชีพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
เทคนิค QCC และ Kaizen เพื่อลดต้นทุนและพัฒนาองค์กร อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดการ 5 ส ในสำนักงานและโรงงาน" อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
ทักษะการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
Monodzukuri (โมโนซูคุริ) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
Kaizen & Lean for Office อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
การจัดทำ Training Roadmap อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
ทักษะการบริหารที่จำเป็น สำหรับการทำงาน ในยุค 4.0 อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
Kaizen in Office ไคเซ็น ในสำนักงาน อาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
การจัดการคลังสินค้า อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร
เทคนิคการดำเนินกิจกรรมกลุ่มQCCให้เกิดประสิทธิภาพ อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Minitab กับงานด้านสถิติ อาจารย์ปรัชญา พละพันธุ์