ติดต่อสอบถาม

การลดต้นทุนด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL ในการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน

การลดต้นทุนด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL ในการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน

หลักสูตร การลดต้นทุนด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL ในการควบคุมคุณภาพชิ้นงาน

หลักการและแหตุผล

ในภาคทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นรื่องสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดด้านมิติ (ขนาด กว้าง ยาว สูง เป็นต้น) รวมถึงการตรวจสอบสภาพทั่วไป (Appearance) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในสายการผลิตสามารถผลิตสินค้าต่อวันได้เป็นจำนวนเยอะ ดังนั้นขั้นตอน / กระบวนการตรวจสอบสินค้าในแต่ละขั้นตอนจึงสำคัญมากในการตรวจจับ / ป้องกันงานเสีย (NG)ชิ้นส่วนที่มาจากผู้ผลิต (Suppliers) (Receiving Inspection)ไม่ให้หลุดลอดเข้าไปสู่กระบวนการผลิต และป้องกันชิ้นส่วนNG หลุดลอดไปยังลูกค้า (Outgoing)

แต่ในทางกลับกันถ้าจะใช้พนักงานQCตรวจชิ้นงาน100%ทุกชิ้นเพื่อหาชิ้นงานNGก็คงเป็นเรื่องยากเพราะจะทำให้ต้นทุนด้านคุณภาพสูง และใช้เวลานานเกินไป ดังนั้นตารางแผนการสุ่มชักตัวอย่างระดับการยอมรับด้านคุณภาพAcceptable Quality Level (AQL) MIT-STD-105Eจึงถูกนำมาใช้ในการสุ่มชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบLotการผลิตและตัดสินใจว่าจะยอมรับ (Accept)หรือปฏิเสธ (Reject)โดยในการเลือกแผนสุ่มตัวอย่างนั้นจะพิจารณาจากแผนสุ่มตัวอย่างที่ให้ต้นทุนคุณภาพต่อหน่วยต่ำที่สุด โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้สามารถเลือกพารามิเตอร์ของแผนการสุ่มตัวอย่างได้เหมาะสมขึ้น ค่าใช้จ่ายที่นำมาพิจารณาแบ่งเป็น3ประเภท ดังนี้

ดังนั้นผู้ที่กำหนดระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างต้องเข้าใจเงื่อนไขเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถปรับระดับการตรวจสอบ ให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถตรวจจับงานNGเพื่อไม่ให้หลุดไปถึงลูกค้า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

O วงจรการบริหาร P-D-C-A กับการประยุกต์ใช้ QC 7 Toolsร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

O การแก้ปัญหา 7 QC Tools

O เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการกำหนดและปรับระดับแผนการสุ่มชักตัวอย่างชิ้นงาน (Acceptable Quality Level (AQL)

O เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้วิธีการและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนด้านคุณภาพให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

 

หัวข้อการเรียนรู้

•หลักการและแนวคิดการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ

•การควบคุมคุณภาพชิ้นงานช่วง New Model

•การควบคุมคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต

•การควบคุมคุณภาพชิ้นงานและกระบวนการผลิต

•การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

•หลักการและแนวคิดของ PDCA

•เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools

•แนวคิดพื้นฐานการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

•ขอบเขตมาตรฐานของAQL (MIT-STD-105E)

•การจำแนกข้อบกพร่อง (Classification of Defect)

•หลักการและแผนการชักสิ่งตัวอย่าง (AQL : Sampling plans)

-หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว (AQL : Single Sampling Plan)

-หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างเชิงคู่ (AQL : Double Sampling Plan)

-หลักการแผนการชักสิ่งตัวอย่างหลายเชิง (AQL : Multiple Sampling Plan)

•การกำหนดระดับการตวรจสอบ (AQL)การตวรจรับวัตถุดิบ (Receiving Inspection)

•การกำหนดระดับการตวรจสอบ (AQL)การตวรจชิ้นงานก่อนส่งมอบ (Outgoing Inspection)

•ระดับการตวรจสอบ3ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E)

•ระดับการตวรจสอบพิเศษ 4ระดับ ตามมาตรฐานAQL (MIT-STD-105E)

•วิธีกำหนดการตวรจสอบและกฎการปรับปลี่ยนระดับการตวรจสอบตามมาตรฐาน AQL (MIT-STD-105E)

-การตวรจสอบแบบปกติ (Normal Inspection)

-การตวรจสอบแบบเข้มงวด (Tightened Inspection)

-การตรวจสอบแบบผ่อนปรน (ยืดหยุ่น) (Reduced Inspection)

•กิจกรรมกลุ่มWork shop case study +นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย

•นำข้อมูลก่อนปรับปรุงและข้อมูลหลังปรับปรุงมาทดสอบสมุติฐาน

ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ หัวหน้างาน พนักงานของบริษัทและผู้ สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน