ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Customer and Marketing Management Concept ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 02/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/05/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 05/05/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และจัดการเชิงกลยุทธ์ ในยุคเปลี่ยนแปลง Strategic Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 05/05/2023 Onsite / 3,900
Lean Six Sigma & Lean Management อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 09/05/2023 Online / Onsite /
ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 09/05/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/05/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
ลับคม 7 Habits…อุปนิสัยคนแถวหน้าแห่งประสิทธิผล ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
Customers Insight and Customers Analysis เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 12/05/2023 Onsite / 3,900
เจาะตลาดยุคใหม่ (ทำอย่างไรให้ขายได้) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 12/05/2023 Onsite / 3,900
Root Cause Analysis – การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why-Why Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/05/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว (Fault Tree Analysis (FTA)) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/05/2023 Onsite / 3,900
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 15/05/2023 Online / 1,500
ทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 15/05/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/05/2023 Onsite / 3,900
Up-Skills & Re-Skills (เปลี่ยนความคิด ทัศนคติเชิงบวก) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 16/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 17/05/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement) อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
Supervisors Technique-ลูกน้องที่แสนดี ลูกพี่ที่น่ารัก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 18/05/2023 Online / Onsite / 2,500
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารงานยุคใหม่ (New Normal) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 23/05/2023 Online / Onsite /
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 23/05/2023 Onsite / 4,500
กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 23/05/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างาน และ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 4,500
KPIs & OKRs : Workshop Strategic Communication Planning ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
Total Productive Maintenance: TPM อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
Motivation Technique“การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน” (คนสำราญงานสำเร็จ) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 26/05/2023 Online / Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 27/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 29/05/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900
Professional Telesales ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900