ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis และ หลัก 5 Gen อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/05/2024 Onsite / 4,000
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 04/05/2024 Onsite / 4,000
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/05/2024 Onsite / 3,900
การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 09/05/2024 Onsite / 4,200
ลีน-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/05/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 11/05/2024 Onsite / 3,900
เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 15/05/2024 Onsite / 4,000
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/05/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 17/05/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 21/05/2024 Onsite / 3,900
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 22/05/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/05/2024 Onsite / 4,000