ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/12/2023 Online / Onsite / 2,500
Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 02/12/2023 Onsite / 3,900
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/12/2023 Onsite / 3,900
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 06/12/2023 Online / Onsite /
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/12/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 09/12/2023 Online / Onsite /
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/12/2023 Online / Onsite /
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/12/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/12/2023 Online / Onsite /
การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ วัน 16/12/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 20/12/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/12/2023 Onsite / 3,900
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/12/2023 Onsite / 3,900
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/12/2023 Online / Onsite /
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/12/2023 Onsite / 3,900