ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 03/04/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 04/04/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/04/2023 Onsite / 3,900
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 10/04/2023 Online / 1,500
Excellent Leadership สุดยอดหัวหน้า อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 10/04/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/04/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การบริหารทีมนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 17/04/2023 Onsite / 3,900
Sales Co เชิงรุก อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 17/04/2023 Onsite / 3,900
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/04/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 20/04/2023 Onsite / 3,900
การบริการอย่างมืออาชีพยุคใหม่ New Normal ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 20/04/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร Monodzukuri (โมโนซูคุริ) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/04/2023 Online / Onsite /
Motivation Technique“การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน” (คนสำราญงานสำเร็จ) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 22/04/2023 Online / Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 26/04/2023 Online / Onsite / 2,500
เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 26/04/2023 Onsite / 3,900
Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 27/04/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 28/04/2023 Online / 2,500
การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/04/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 29/04/2023 Online / Onsite / 2,500
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร วัน 29/04/2023 Onsite / 3,900