ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 02/04/2024 Onsite / 4,000
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 02/04/2024 Onsite / 4,000
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/04/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 04/04/2024 Onsite / 3,900
การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP) อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 04/04/2024 Onsite / 4,200
การบริหารจัดการวัตถุดิบและการประเมินด้านโลจิสติกส์ 1 วัน 04/04/2024 Onsite / 4,000
การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 04/04/2024 Onsite / 4,000
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 04/04/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 05/04/2024 Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/04/2024 Onsite / 4,000
เจาะประเด็นสวัสดิการพนักงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคลากร อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 06/04/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 06/04/2024 Onsite / 4,200
การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 06/04/2024 Onsite / 4,000
การจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (SKILLS METRIX in ACTION) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 20/04/2024 Onsite / 4,200
กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/04/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis:MSA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/04/2024 Onsite / 4,000
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 23/04/2024 Onsite / 4,200
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 23/04/2024 Onsite / 3,900
หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 27/04/2024 Onsite / 3,900