ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 07/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/11/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 4,200
การจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/11/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/11/2023 Onsite / 3,900
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process:PPAP) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/11/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 16/11/2023 Onsite / 4,200
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VA-VE อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/11/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/11/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/11/2023 Onsite / 3,900