ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 02/11/2023 Onsite / 3,900
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 02/11/2023 Online / Onsite /
การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์งานและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 07/11/2023 Online / Onsite /
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/11/2023 Onsite / 3,900
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 08/11/2023 Online / Onsite /
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/11/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 15/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/11/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/11/2023 Online / Onsite /
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/11/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 17/11/2023 Onsite / 3,900
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 21/11/2023 Online / Onsite /
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 27/11/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/11/2023 Onsite / 3,900