ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/04/2024 Online / 2,500
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/04/2024 Online / 3,900
ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี วัน 23/04/2024 Onsite / 4,200
การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED: Single Minute Exchange of Die) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง 1 วัน 24/04/2024 Online / 2,500
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 24/04/2024 Onsite / 4,200
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/04/2024 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง 1 วัน 26/04/2024 Onsite / 4,000
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 26/04/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 27/04/2024 Onsite / 3,900
หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 29/04/2024 Onsite / 3,900
การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 30/04/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการคำนวณหาเวลามาตรฐานด้วย TIME STUDY อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 30/04/2024 Onsite / 4,000
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ ( Key Account Management: KAM) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 02/05/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย Why-Why Analysis และ หลัก 5 Gen อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/05/2024 Onsite / 4,000
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 04/05/2024 Onsite / 4,000
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/05/2024 Onsite / 3,900
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 09/05/2024 Onsite / 4,500
ลีน-ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/05/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 11/05/2024 Onsite / 3,900
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (สำหรับ 2 วัน) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 2 วัน 13/05/2024 Onsite / 8,000
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 13/05/2024 Online / 2,500
เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 15/05/2024 Onsite / 4,000
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/05/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 16/05/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 21/05/2024 Onsite / 3,900
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 22/05/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/05/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 24/05/2024 Onsite / 3,900
การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 31/05/2024 Onsite / 4,000
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 01/06/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 05/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/06/2024 Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/06/2024 Onsite / 4,000
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/06/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 12/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 14/06/2024 Onsite / 4,000
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 3,900
หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 4,000
การลดความสูญเสีย 7 ประการ ด้วยกิจกรรมไคเซ็น อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/06/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/06/2024 Onsite / 3,900
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,200
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 3,900
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 20/06/2024 Onsite / 4,000
ภาษีมรดก & ภาษีการให้ อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 22/06/2024 Onsite / 3,900
เทคนิค QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/06/2024 Onsite / 4,000
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/06/2024 Onsite / 4,200
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 26/06/2024 Onsite / 4,000
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 5 S activities) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/07/2024 Onsite / 4,000
กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 03/07/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/07/2024 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/07/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/08/2024 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/08/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/08/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/08/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 10/09/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/09/2024 Onsite / 3,900
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 17/09/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/09/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/09/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 10/10/2024 Onsite / 3,900
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/10/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 29/10/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 05/11/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/11/2024 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 12/11/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/11/2024 Onsite / 3,900
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/11/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/11/2024 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 22/11/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/12/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/12/2024 Onsite / 3,900