ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 03/10/2023 Onsite / 3,900
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 04/10/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 06/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 07/10/2023 Onsite / 3,900
เจาะประเด็นสวัสดิการพนักงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคลากร อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 07/10/2023 Online / Onsite / 2,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 09/10/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/10/2023 Onsite / 3,900
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/10/2023 Onsite / 3,900
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 17/10/2023 Onsite / 3,500
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
Excellent Leadership สุดยอดหัวหน้า ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ คำสั่งในองค์กร แบบมืออาชีพ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 24/10/2023 Onsite / 4,200
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 25/10/2023 Online / Onsite / 3,900
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/10/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 27/10/2023 Online / Onsite / 2,500
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 07/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/11/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมเอกสาร Document Control ในระบบ ISO 9001:2015 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 4,200
การจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/11/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/11/2023 Onsite / 3,900
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process:PPAP) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/11/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 16/11/2023 Onsite / 4,200
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VA-VE อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/11/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/11/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/11/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/12/2023 Online / Onsite / 2,500
People Management (บริหารคนและทีมงานให้สร้างกำไรและบรรลุเป้าหมายองค์กร) อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 01/12/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 04/12/2023 Onsite / 3,900
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 08/12/2023 Online / Onsite / 3,900
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ วัน 16/12/2023 Onsite / 3,900
ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 19/12/2023 Onsite / 3,900
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/12/2023 Onsite / 3,900