ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 03/04/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 04/04/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/04/2023 Onsite / 3,900
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 10/04/2023 Online / 1,500
Excellent Leadership สุดยอดหัวหน้า อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 10/04/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/04/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การบริหารทีมนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 17/04/2023 Onsite / 3,900
Sales Co เชิงรุก อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 17/04/2023 Onsite / 3,900
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/04/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 20/04/2023 Onsite / 3,900
การบริการอย่างมืออาชีพยุคใหม่ New Normal ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 20/04/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 21/04/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร Monodzukuri (โมโนซูคุริ) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/04/2023 Online / Onsite /
Motivation Technique“การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน” (คนสำราญงานสำเร็จ) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 22/04/2023 Online / Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 26/04/2023 Online / Onsite / 2,500
เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 26/04/2023 Onsite / 3,900
Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 27/04/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 28/04/2023 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 28/04/2023 Online / 2,500
การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/04/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 29/04/2023 Online / Onsite / 2,500
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร วัน 29/04/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Customer and Marketing Management Concept ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 02/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/05/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 05/05/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และจัดการเชิงกลยุทธ์ ในยุคเปลี่ยนแปลง Strategic Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 05/05/2023 Onsite / 3,900
Lean Six Sigma & Lean Management อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 09/05/2023 Online / Onsite /
ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 09/05/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/05/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
ลับคม 7 Habits…อุปนิสัยคนแถวหน้าแห่งประสิทธิผล ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
Customers Insight and Customers Analysis เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 11/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 12/05/2023 Onsite / 3,900
เจาะตลาดยุคใหม่ (ทำอย่างไรให้ขายได้) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 12/05/2023 Onsite / 3,900
Root Cause Analysis – การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why-Why Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/05/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว (Fault Tree Analysis (FTA)) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/05/2023 Onsite / 3,900
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 15/05/2023 Online / 1,500
ทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 15/05/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/05/2023 Onsite / 3,900
Up-Skills & Re-Skills (เปลี่ยนความคิด ทัศนคติเชิงบวก) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 16/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 17/05/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement) อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
Supervisors Technique-ลูกน้องที่แสนดี ลูกพี่ที่น่ารัก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ ERP อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 18/05/2023 Online / Onsite / 2,500
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 18/05/2023 Onsite / 3,900
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารงานยุคใหม่ (New Normal) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 19/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 23/05/2023 Online / Onsite /
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 23/05/2023 Onsite / 4,500
กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 23/05/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างาน และ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 4,500
KPIs & OKRs : Workshop Strategic Communication Planning ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 24/05/2023 Onsite / 3,900
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
Total Productive Maintenance: TPM อาจารย์พิสิษฐ์ อุษยาพร 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 25/05/2023 Onsite / 3,900
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/05/2023 Onsite / 3,900
Motivation Technique“การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน” (คนสำราญงานสำเร็จ) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ 1 วัน 26/05/2023 Online / Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 5.0 อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร 1 วัน 27/05/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 29/05/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900
Professional Telesales ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 31/05/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/06/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย New QC 7 Tools อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/06/2023 Onsite / 3,900
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 07/06/2023 Online / Onsite /
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/06/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/06/2023 Onsite / 3,900
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/06/2023 Online / Onsite /
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/06/2023 Onsite / 3,900
Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/06/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/06/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 20/06/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 20/06/2023 Onsite / 3,900
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/06/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/06/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/06/2023 Online / Onsite /
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 22/06/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/06/2023 Onsite / 3,900
การวางแผน HR เชิงกลยุทธ์และงบประมาณ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 28/06/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 05/07/2023 Online / Onsite /
การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 05/07/2023 Onsite / 3,900
การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/07/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 11/07/2023 Online / Onsite /
หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 12/07/2023 Onsite / 3,900
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 14/07/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/07/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/07/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/07/2023 Onsite / 3,900
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 19/07/2023 Online / Onsite / 2,500
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001-2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
ถอดรหัส 7 Habits...กุญแจเพิ่มประสิทธิผลแบบยกทีม ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/07/2023 Onsite / 3,900
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/07/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 25/07/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 25/07/2023 Online / Onsite /
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 26/07/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/07/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 27/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/07/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การบริหารงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/08/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร การผลิตแบบโตโยต้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 03/08/2023 Online / Onsite /
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 08/08/2023 Online / Onsite /
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 09/08/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 16/08/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 17/08/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 7 + 1 ประการในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 18/08/2023 Online / Onsite /
การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/08/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/08/2023 Online / Onsite /
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/08/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 23/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/08/2023 Onsite / 3,900
เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 24/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/08/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/08/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 29/08/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 30/08/2023 Onsite / 3,900
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 30/08/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/09/2023 Online / Onsite /
การบริหารต้นทุนโดยเทคนิคการลดต้นทุน (Cost Management by Cost reduction techniques) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/09/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/09/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 06/09/2023 Online / Onsite /
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/09/2023 Onsite / 3,900
คิดสร้างสรรค์ & พลังคิดบวก...คู่หูผู้ชนะ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/09/2023 Onsite / 3,900
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 09/09/2023 Onsite / 3,900
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 12/09/2023 Online / Onsite /
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/09/2023 Online / Onsite / 3,900
การออกแบบระบบบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 13/09/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re-Skill & Up-Skill ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/09/2023 Onsite / 3,900
การแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 14/09/2023 Online / Onsite /
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/09/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/09/2023 Onsite / 3,900
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 19/09/2023 Onsite / 4,500
เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/09/2023 Onsite / 3,900
Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 21/09/2023 Onsite / 3,900
การสร้างจิตสำนึกและการจัดการพลังงานในองค์กร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/09/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/09/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม (Team Productivity) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 26/09/2023 Online / Onsite /
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/09/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/09/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/10/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้นและลดต้นทุน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 03/10/2023 Online / Onsite /
Root Cause Analysis – การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why-Why Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 06/10/2023 Onsite / 3,900
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 10/10/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/10/2023 Onsite / 3,900
Lean Six Sigma & Lean Management อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 17/10/2023 Online / Onsite /
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 19/10/2023 Online / Onsite /
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/10/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร Monodzukuri (โมโนซูคุริ) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 28/10/2023 Online / Onsite /
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 02/11/2023 Onsite / 3,900
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 02/11/2023 Online / Onsite /
การบํารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 03/11/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์งานและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 06/11/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 07/11/2023 Online / Onsite /
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/11/2023 Onsite / 3,900
5 ส.และ ไคเซ็น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 08/11/2023 Online / Onsite /
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 09/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/11/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 15/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/11/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการปฏิบัติงานคลังสินค้า และการควบคุมสินค้าคงคลัง อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/11/2023 Online / Onsite /
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/11/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 17/11/2023 Onsite / 3,900
Production Planning &Control อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการตรวจ 5ส(5S Audit Technique) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 21/11/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 21/11/2023 Online / Onsite /
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 22/11/2023 Onsite / 3,900
การจัดการด้านการวิเคราะห์คุณค่า VE/VA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/11/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 27/11/2023 Onsite / 3,900
POLC แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างานสายการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 29/11/2023 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/12/2023 Online / Onsite / 2,500
Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 02/12/2023 Onsite / 3,900
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/12/2023 Onsite / 3,900
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 06/12/2023 Online / Onsite /
เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ(7 QC Tools) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 07/12/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/12/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 09/12/2023 Online / Onsite /
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 13/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการปรับปรุงและลดความผิดพลาดในการทำงานผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/12/2023 Online / Onsite /
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/12/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/12/2023 Online / Onsite /
การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 15/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ วัน 16/12/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 20/12/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/12/2023 Onsite / 3,900
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/12/2023 Onsite / 3,900
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/12/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/12/2023 Online / Onsite /
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/12/2023 Onsite / 3,900