ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/07/2024 Onsite / 3,900
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 17/07/2024 Onsite / 4,200
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/07/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/07/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 18/07/2024 Onsite / 3,900
เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 19/07/2024 Online / 2,500
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 4,000
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 24/07/2024 Onsite / 4,000
การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 24/07/2024 Online / Onsite / 2,500
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/07/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 30/07/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 07/08/2024 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/08/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/08/2024 Onsite / 3,900
การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP) อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 13/08/2024 Onsite / 4,200
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (สำหรับ 2 วัน) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 2 วัน 14/08/2024 Onsite / 7,000
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 14/08/2024 Onsite / 3,900
การอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (Production Part Approval Process:PPAP) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 15/08/2024 Onsite / 4,000
เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 16/08/2024 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้า First-in/First-out (FIFO) ดร.ณรงค์ ตู้ทอง 1 วัน 16/08/2024 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/08/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/08/2024 Onsite / 4,000
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรมกลุ่ม QCC และ KAIZEN ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/08/2024 Onsite / 4,000
เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/08/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/08/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/08/2024 Onsite / 3,900
ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 24/08/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 27/08/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,200
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,000
การวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 28/08/2024 Onsite / 4,000
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 09/09/2024 Onsite / 4,200
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 10/09/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/09/2024 Onsite / 3,900
การตลาดยุค 5G (5G Marketing) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 17/09/2024 Onsite / 3,900
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 17/09/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/09/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/09/2024 Onsite / 3,900
เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 30/09/2024 Onsite / 4,200
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
กลยุทธ์คู่คิดแบบฉบับนักขายที่ปรึกษา อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 10/10/2024 Onsite / 3,900
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/10/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 29/10/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/11/2024 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 12/11/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ Professional Presentation อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/11/2024 Onsite / 3,900
ทักษะบริการเชิงรุกสู่การสร้างความเป็นเลิศ Proactive Service Mind อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/11/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 22/11/2024 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 22/11/2024 Onsite / 3,900
อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
7 ทักษะกระบวนการขายสู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/12/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/12/2024 Onsite / 3,900