ติดต่อสอบถาม

Creativity and Innovation @ Work

Creativity and Innovation @ Work

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักสูตร Creativity and Innovation @ Work

(คิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรมแห่งอนาคต)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย...?

 1. โลกยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงผันผวน จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ท่ามกลางภูมิทัศน์เศรษฐกิจหลังโควิด (Post  Covid) ต้องมองอย่างไร?
 2. ยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
 3. ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

 

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จในยุคหลังโควิด (Post Covid) โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในยุคหลังโควิด ทำอย่างไร?
 2. จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวมีไหวพริบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?
 3. ท่ามกลางความแตกต่าง จะฝึกให้ทุกคนประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้อย่างไร?
 4. จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ แตกต่าง และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
 5. จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร & รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ในยุค Post Covid…เพื่อ Aim 1

 • 10 คุณสมบัติแห่งนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • 6 Thinking hats…สุดยอดเครื่องมือสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • COE…ไขความลับ 10 ชนิดนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ประสบความสำเร็จ
 • Reverse innovation…จุดเปลี่ยนสำคัญแห่งภูมิทัศน์เศรษฐกิจ ยุค Post Covid
 • BCG Economy…โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Steve Jobs’ perspective: ทำไมต้องแตกต่างแบบ 3D...คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม?
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking

กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงออกแบบ” สไตล์  3C พัฒนานวัตกรรมด้าน Configuration ด้วยหมวกสีเขียว ผ่านการใช้ไหวพริบ...เพื่อ Aim 2

 • 4R…รหัสลับกระตุกไหวพริบ
 • รู้เท่าทัน 9ม. ...อุปสรรคความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Barrier)
 • 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า
 • 4R + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • SHARP…5 บุคลิกแห่งนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Inspirational story”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยงด้วยจินตนาการ

กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ 4Rพัฒนานวัตกรรมด้าน Experience ด้วยหมวกสีเหลือง ผ่านการระดมสมอง...เพื่อ Aim 3

 • L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)
 • L&R…กุญแจไขพลังสมอง 2 ซีกเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
 • R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)
 • 12 ข้อสังเกตแห่งการคิดมุ่งทางออก
 • COOL…เคล็ดวิชากระตุ้นสมองซีกขวาแบบ Einstein model
 • กรณีศึกษา: วิเคราะห์ COOL & Creative thinking
 • 3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย
 • 3ท + PDCA.…สูตรลับพิชิตปัญหาแบบเห็นผลเร็ว (Quick win)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand Exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ระดมสมองมุ่งทางออก” สไตล์ COOL

 พัฒนานวัตกรรมด้าน Offering ด้วยหมวกเขียว ผ่านเชื่อมโยงอิสระ...เพื่อ Aim 4

 • 2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 • ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)
 • IPO…12 ประเด็นปัญหาที่ควรปรับปรุง
 • Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ
 • 5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
 • PDCA…เครื่องมือยกระดับสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม
 • SHARP…5 ข้อสังเกตแห่งนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • CREATIVE…8 แนวทางปลุกสมองให้คิดสร้างสรรค์นอกกรอบทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ART
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สร้าง Prototype” สไตล์ 5F

พัฒนานวัตกรรมด้าน Configuration ด้วยหมวกสีเขียว & หมวกสีแดง ผ่านดนตรีบำบัด & NLP...เพื่อ Aim 5

 • ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • 4D…คุณสมบัติแห่งนวัตกรรมย้อนรอย (Reverse innovation)
 • 4C…ไขปริศนาการคิดแบบ “ปิ๊งแว้บ” (Intuition): ถอดบทเรียนจาก Archimedes
 • 9 สุดยอดคำถามกระตุกคิดพลิกนวัตกรรม
 • 3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)
 • Intuition…สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)
 • 20 เคล็ดลับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดแบบ “ปิ๊งแว้บ” (AHA Moment!) ด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “เปิดสมองมองใหม่ ” สไตล์ 10 คิด
 • สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
 • ปฏิบัติการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” สไตล์ 3A

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

 • ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Result)

 • Reskill ที่ตอบโจทย์อนาคต:  6 Future skills ได้แก่...เทคนิค สำรวจบุคลิกนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม, เทคนิค                 คิดไวไหวพริบ, เทคนิค ระดมสมองมุ่งทางออก, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สร้าง Prototype, เทคนิค คิดแบบปิ๊งแว๊บ
 • ขีดความสามารถรองรับ ยุค Post Covid ได้แก่... การคิดเชิงสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, การคิดแก้ปัญหา, ความคิดแบบเปิดกว้าง & เพิ่มความเก่งให้หลายหลายอยู่เสมอ

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding Difference)

-ออกแบบให้ตอบโจทย์    

-วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 

-เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง 

-มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน