ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาคนที่ใช่ให้กับองค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
คิดอย่างผู้นำ...ด้วย Systems Thinker Map ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
หลักสูตร เทคนิคการทำงานร่วมกับเจ้านายต่างสไตล์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและ การจัดทำ Skills Metrix เพื่อพัฒนาผลงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการจัดทำ Job Description สมัยใหม่แบบง่ายๆ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ คำสั่งในองค์กร แบบมืออาชีพ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
หัวหน้างาน กับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR for non HR) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้บังคับบัญชา (HR for Management) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 2565) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการนำเสนองานและการประชุมอย่างมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การสรรหา คัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เปิดมุมมองการทำงานแบบใหม่ เปิดใจกับการทำงานสไตล์ Re Skill & Up Skill ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เปิดมุมมองใหม่กับการสร้างพลังการทำงาน ด้วยความคิดเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
พัฒนาทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารทีมได้อย่างดี ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ : Presentation Skill อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
บุคลิกภาพในการบริการลูกค้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ถอดรหัส 7 Habits..ผู้นำแห่งประสิทธิผล ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Agile mindset…เปิดสมองครองนวัตกรรม แบบองค์กรปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Future Skill…เหนือ AI ด้วยทักษะตอบโจทย์อนาคต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
7 + 3 อุปนิสัยแห่งประสิทธิผล...กุญแจเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ยุค VUCA World ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Feedback ได้ทั้งใจทั้งงาน...ด้วยโค้ชทวีปัญญา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Growth mindset ยกเครื่องความคิด ชีวิตยืนหนึ่ง ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
สื่อสารโน้มน้าวใจ ด้วยการให้คำปรึกษาเชิงบวก ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Six Thinking Hats…เพื่อเก่งคิด เก่งสื่อสาร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ลูกน้องมืออาชีพที่หัวหน้างานกด Like อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5Q อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะหัวหน้างานที่ดีในยุค 4.0 อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่แบบมืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
หลักการเขียนอีเมล (E mail) อย่างถูกต้อง อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ด้วยหลัก DISC อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
สร้างความสุขในการทำงานด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking for life) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและการสอนงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานสู่ความสำเร็จ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการมอบหมาย ติดตามงานและการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การโค้ชชิ่งเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการบริหารพนักงานดาวเด่นและแผนทดแทนตำแหน่งงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการเขียน Smart JD based on Competency ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Supervisor Skill) ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
Train the Trainer(วิทยากรในใจ วิทยากรในฝันคุณก็ทำได้) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน และ การบริหารความขัดแย้ง ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
KPIs & OKRs : Workshop Strategic Communication Planning ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ทักษะหัวหน้างาน ยุคใหม่ (Modern Supervisory Skills) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การทำงานเป็นทีม และคิดเชิงบวก (Motivate Team Excellence) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ถอดรหัส 7 ลักษณะนิสัยเพื่อผลการปฏิบัติงานที่เหนือชั้น ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การวิเคราะห์และจัดการเชิงกลยุทธ์ (ในยุคการเปลี่ยนแปลง) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การมอบหมายงานอย่างไร ต่างวัย..ต่างGEN ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Excellent Leadership สุดยอดหัวหน้า ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Power of Thinking (เสริมสร้างพลังความคิด….เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การออกแบบระบบบริหารผลงาน ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเพื่อให้ได้คน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและสืบทอดตำแหน่งพนักงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคนเก่งและดีอย่างมืออาชีพ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวางแผนและการบริหารเวลาเพื่อการจัดการในยุคการเปลี่ยนแปลง อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง (Negotiation Strategy) รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับหัวหน้างาน) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
สุดยอดการบริหารคนให้ได้คนเก่งและดี อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
Planning & Organizing อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
ผู้จัดการมืออาชีพปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
หลักสูตร การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ (Strategic Procurement) อาจารย์สาโรจน์ วุฒิเนตร
Up Skills & Re Skills (เปลี่ยนความคิด ทัศนคติเชิงบวก) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map และ Why Why Analysis ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน ยุคโลกพลิกผัน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
สร้างแรงจูงใจ...สู้ทีมขีดสรรถนะสูง ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ทักษะการพูดกับการบริการลูกค้าให้ประทับใจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การออกแบบ CAREER PATH & SUCCESSION PLANNING อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวิเคราะห์งานและจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ถอดรหัส 7 Habits...กุญแจเพิ่มประสิทธิผลแบบยกทีม ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
คิดสร้างสรรค์ & พลังคิดบวก...คู่หูผู้ชนะ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
บริหารความขัดแย้งระหว่าง Gen เพื่อความสำเร็จขององค์กร อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
หลักสูตร จริยธรรมในการทำงาน สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
บริหารทีมงานสื่อสารทุกGenด้วย DISC อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
หลักสูตร การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เลขานุการบริษัท สำคัญไฉน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการยืดหยุ่นเพื่อการรักษาและจูงใจคนยุค 4.0 อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การบริหารค่าตอบแทนและออกแบบโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ลับคม 7 Habits…อุปนิสัยคนแถวหน้าแห่งประสิทธิผล ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (SKILLS METRIX in ACTION) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิคไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC ACUMEN) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาทักษะการทำงานแบบใหม่ ด้วย Re Skill & Up Skill ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
กลยุทธ์การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดร.อำนาจ วัดจินดา
เทคนิคการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.อำนาจ วัดจินดา
Excellent Leadership Skills อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบ Electronic อย่างมีประสิทธิผล สู่ยุค New Normal อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
Train the Trainer การเป็นวิทยากรแบบมืออาชีพ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การบริหารและการจัดทำงบประมาณ อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้นำองค์กร อาจารย์ภูว์สมิง กองเกิด
การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ถอดรหัส Enneagram…สู่หัวหน้ายุคใหม่ เก่งคิด+เก่งคน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Power of Project Management (Agile)
Competency Management and Competency Development อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Modern Training & Development System) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Risk Management) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย SWOT ดร.อำนาจ วัดจินดา
การประเมินสถานการณ์และการกำหนดแนวทางสู่ความสำเร็จด้วย SWOT ดร.อำนาจ วัดจินดา
การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การจัดทำ Job Description และ Job Analysis ในการออกแบบหน้าที่งานให้เชื่อมโยงกับธุรกิจ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับหัวหน้างาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
ผู้จัดการมืออาชีพ (PROFESSIONAL MANAGER) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Logical Thinking to Success (การคิดเชิงตรรกะเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงาน) อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง (Talent Management Strategy) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ทักษะการสื่อสารการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การจัดการองค์ความรู้องค์กร ให้เชื่อมโยงกับธุรกิจและกระบวนการทำงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การเงินพอเพียงเพื่อชีวิต ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
Business Strategy Planning & Performance Management ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์
การสร้างความสุข ความผูกพัน และการทำงานเป็นทีม (The Engagement Team Building) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาทักษะผู้บริหารและภาวะผู้นำมืออาชีพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้จัดการ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ (Effective Document Management) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่ง เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง (Coaching for High Performance Team) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่มืออาชีพ (Being an excellence Mentor) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Motivation Technique“การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน” (คนสำราญงานสำเร็จ) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้วนายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวิเคราะห์และจัดการเชิงกลยุทธ์ ในยุคเปลี่ยนแปลง Strategic Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
เทคนิคการกำหนด KPIs ด้วยแนวคิด BSC เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล (Effective E mail Writing) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
Supervisors Technique ลูกน้องที่แสนดี ลูกพี่ที่น่ารัก ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKRs: Objective and Key Results ดร.อำนาจ วัดจินดา
การบริหารผลงานและการแจ้งผลการประเมิน ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
กลยุทธ์การสร้างแรงใจให้กับตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้างาน และกลุ่ม ผู้บริหาร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการเขียนเอกสาร และการนำเสนอรูปแบบรายงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การจัดระบบเอกสาร และระบบงานสารบรรณในสำนักงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการสื่อสารให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์
เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
“หัวหน้างาน.....ยุคใหม่” (เก่ง คิด เก่ง งาน เก่ง คน) (Modern Supervisor Skills) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรม อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การจัดการเชิงกลยุทธ์ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีแบบมืออาชีพ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
โครงการวางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Promote and Demote Policy) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การจัดทา Job Descriptions แบบ HR มืออาชีพ เพื่อการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
บริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานบนพื้นฐาน Competency & KPI อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
สูตรเด็ด เคล็ดลับ การบริหารคนภาคปฏิบัติจริง สำหรับผู้จัดการสายงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กลยุทธ์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การบริหารงานยุคใหม่ (New Normal) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในยุควิถีใหม่ ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Leadership Strategy ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ถอดรหัส 7 Habits...บุคลิกหัวหน้างานแห่งประสิทธิผล ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Leadership mindset ยุคโลกพลิกผัน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการสอนงานลูกน้องให้ได้งานตามเป้าหมาย (Effective Coaching Techniques) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะหัวหน้างานที่เจ้านายไว้วางใน ลูกน้องยอมรับ (Supervisor Skill) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership) และการทำงานเป็นทีม อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การบริหารเวลาเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย (Time Management) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
การจัดการความเครียดและหมดพลังในการทำงาน อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Managers) ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
หลักสูตร ผู้นำประสิทธิภาพสูง (Excellent Leadership Programs) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทางานสู่ความสำเร็จ (Motivation and Inspiration to Success) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Line Manager) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development Programs for Supervisor) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Engagement and Sense of Business Ownership ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
หลักสูตร การวางแผนงาน มอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Delegation and Follow up for Success) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในองค์กรมืออาชีพ (Train the Professional Trainer) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร พัฒนาทักษะการเสอนงานแบบ OJT (On the Job Training Techniques) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่อย่างมืออาชีพ (Mentor @ Work) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ(SMART COMMUNICATION FOR SUCCESS) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
กระบวนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักการเขียนคำบรรยายลักษณะงานอย่างมีประสิทธิภาพ Smart JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัสประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวางแผน HR เชิงกลยุทธ์และงบประมาณ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การสรรหาพนักงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อพิชิตคนที่ใช่ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคน เก่ง & ดี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (Professional Supervisory Skills) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน เพื่อรองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
หลักและเทคนิคการเขียนกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (SOP) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการสื่อสารและการทำงานร่วมกับคนต่างGeneration อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
การสื่อสารเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การจัดการ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
จิตวิทยาและวาทศิลป์ ในการโน้มน้าวใจ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การสร้าง และพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรมสัมพันธ์ (Teamwork & Walk Rally) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
On The Job Training ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการในที่ชุมชน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การเขียนโครงการ และการบริหารโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การบริหารและพัฒนาคุณภาพงานฝึกอบรมให้ทันยุคสมัย ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การบริหารงานสำนักงาน (Office Administrative Management) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ (Assistant Administrative Skills to BOSS) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การสนทนาภาษาอังกฤษในสำนักงาน (English Conversation in the Office) ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับพนักงานโดยทั่วไป) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การตอบข้อร้องเรียนทางวาจาอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การเขียนรายงานและบทสรุปเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Report and Summary Writing) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การเขียนตอบข้อร้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล (Effective Replies to Customers’ Complaints) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การบริหารการประชุมอย่างมีประสิทธิผล (ภาษาไทยและอังกฤษ) อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic planning) ดร.อำนาจ วัดจินดา
กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) ดร.อำนาจ วัดจินดา
ระบบสมรรถนะ (Competency) ดร.อำนาจ วัดจินดา
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงวิเคราะห์ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ดร.อำนาจ วัดจินดา
KPI และ Balanced Scorecard (BSC) ดร.อำนาจ วัดจินดา
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ดร.อำนาจ วัดจินดา
องค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) ดร.อำนาจ วัดจินดา
ระบบความสามารถ (Competency Base HRM & HRD) ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรภายใน Training the trainer อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล ( Effective Presentation ) ดร.อำนาจ วัดจินดา
Supervisor Skills (ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ยอดเยี่ยม) อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ดร.อำนาจ วัดจินดา
การสอนงาน(Coaching) ดร.อำนาจ วัดจินดา
การบริหารเวลา(Time Management) ดร.อำนาจ วัดจินดา
การแก้ปัญหาและตัดสินใจ(Problem Solving & Decision Making) ดร.อำนาจ วัดจินดา
Course Outline DISC Discover Your Style ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
สร้างแนวคิดการทำงานเชิงรุก ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การพัฒนาภาวะผู้นำ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
ผู้นำตามสถานการณ์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
เทคนิคการสอนงาน ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้างาน อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
Course Effective Positive Feedback 360 Degree ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
People Management (บริหารคนและทีมงานให้สร้างกำไรและบรรลุเป้าหมายองค์กร) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานเพื่อมุ่งผลลัพธ์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การวางแผนทายาทสืบทอดตำแหน่ง ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแบบ HR Business Partner (HRBP) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การบริหารงาน HR สำหรับหัวหน้างาน ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
Course Interview Techniques and Strategies ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
Course Business Strategic Goals & Business Model Canvas (BMC) ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์
เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การพัฒนาสายอาชีพและเส้นทางการฝึกอบรม ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงบวก อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ทักษะการปิดการขายช่องทางออนไลน์ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการปิดขายให้กลายเป็นเรื่องง่ายแบบมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (7th Step for Success Selling) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
กลยุทธ์การขายขั้นสูงเพื่อเพิ่มยอดขายในระยะยาว อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เจาะลึกนวัตกรรมการตลาดยุค 4.0 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การขายเหนือความคาดหมายที่สร้างความประทับใจของพนักงานหน้าร้าน (PC) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0 อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การทำงานเป็นทีมให้เกิดความสุขเพื่อเพิ่มทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
GROWTH MINDSET & LEADERSHIP ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
Super Manager for New Manager อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การจัดทำแผน และการบริหารแผนงานในเชิงปฏิบัติ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสร้างสรรค์ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Project Management Strategy) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI & BSC อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การออกแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยใช้โมเดลธุรกิจBMC (Business Model Canvas) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
5Q เพื่อความสำเร็จของงาน (5Q for High Effective Work) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การจัดการความรู้ (KM) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
Growth Mindset Steps to Success อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ (Analytical Skill for Logical Thinking) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด (Professional Conversation Skills) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การบริหารอัตรากำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Manpower Planning Management) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น (Signature Analysis for Selection Technique) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
KPI / OKR & Performance Management System อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การกำหนดเป้าหมาย, การจัดทำแผนกลยุทธ์, การจัดทำแผนปฏิบัติการ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การบริหารความสามารถ, แผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนารายบุคคล อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ระบบบริหารการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Training & Development) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ระบบการสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Management System) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน และ จิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ใบกำหนดหน้าที่งานยุคใหม่ (Job Description base KPI & Competency) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
PEOPLE MANAGEMENT ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การค้าขายส่งออกอย่างไรให้สำเร็จใน CLMV และจีน
STEP 2 START สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำธุรกิจส่วนตัว
กลยุทธ์สำหรับผู้เริ่มต้นส่งออก การนำเสนอเจรจาคู่ค้าต่างประเทศ
กลยุทธ์ธุรกิจ START UP สร้างการขาย.ก่อนลงทุน.เติบโตได้ ไม่เจ็บตัว
ตีแตกการสร้างแบรนด์…พลังอำนาจของแบรนด์ในยุค Thailand 4.0
SME size SS แสวงหาทางรอดในยุค Thailand 4.0
หลักการและพิธีการสำหรับส่งออกและนำเข้า
การขอเอกสาร e form D เพื่อลดหย่อนภาษีด้วยตนเอง
หัวหน้างานกับการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
ภาวะผู้นำกับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
ทักษะการสรรหาคัดเลือก พนักงาน อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
พฤติกรรมบริการ Excellent Service Behavior อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การสร้างแรงจูงใจและขับเคลื่อนในการทำงาน อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
นักบริหารระดับต้นมืออาชีพ อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
อุปนิสัย 8 ประการสู่ความเป็นเลิศ (The 8 Habits) อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การสร้างความสมดุลให้ชีวิตและงาน Work Life Balance อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในอย่างมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การบริหารความหลากหลายภายในองค์กร อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้นำมืออาชีพ (หัวหน้างาน 4.0) อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
Undress & Analyse the Financial Statement Step by Step อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
Finance for Non Finance อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
การจัดทำแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า