ติดต่อสอบถาม

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน (LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS)

 

แนวทางการพัฒนา : Result-based Goals (Managerial Skills)

การประเมินผลและติดตามความสามารถ

ระดับความสามารถ

ระดับ 1 ระบุปัจจัย แนวทาง เป้าหมาย หรือแผนงานการทำงานให้บรรลุผลตามปัจจัยอย่างสร้างสรรค์

ระดับ 2 สื่อสาร และกระตุ้นให้ทีมงานเข้าใจทิศทางการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ และ 

           ความสามารถที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล

        ระดับ 3 วิเคราะห์ปัญหา มีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานสม่ำเสมอ เปิดโอกาส ส่งเสริม และสร้างบรรยากาศ

                   ในการทำงาน

ระดับ 4 ออกแบบ และพัฒนางาน พัฒนาคน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลง ด้วยการ

           สื่อสารแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผล

ประเด็นการสัมมนา

ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

►ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

 • ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”
 • ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”
 • ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง 

►กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques
 • INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

►ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จขององค์กร  

 • ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)
 • ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)
 • การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 • การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”

ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

►ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception) 

 • อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน
 • เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น
 • รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

►การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

 • การออกความคิด (Concept)
 • การกำหนดกระบวนการ (Process)
 • การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

►ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

 • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง
 • ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ
 • กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง
 • การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Counseling & Motivation & Feedback)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) 

►ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี

   ศิลปะ “ART” A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

 R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน

ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

                                T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน  ( เวลา 9.00 – 16.00 น. )

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย      { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์      { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน