ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน ภาษี

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
Finance for Non Financial Manager (การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ในสายการเงิน) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เทคนิคการจัดทำ JD อย่างมืออาชีพ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการสอบสวนทางวินัยและการลงโทษพนักงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
เทคนิคการตรวจสอบ – การดำเนินการกรณีการทุจริตภายในองค์กร อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
กฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างานควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
Finance for Non – finance ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ภาคปฏิบัติที่ผู้บริหาร หัวหน้างานต้องทราบ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรม อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
หลักเกณฑ์การเขียนสัญญาจ้าง อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การทำสัญญาจ้าง ที่รัดกุมและได้ประโยชน์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การพัฒนาภาวะผู้นำและกฎหมานแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
85 พฤติกรรมการทุจริตในองค์กร พร้อมวิธีป้องกันและจัดการ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
Finance for Non Finance Manager อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
ประเด็นสำคัญของธุรกรรมระหว่างประเทศ อ.วุฒิพงค์ (อ.ตั้ม)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก อ.วุฒิพงค์ (อ.ตั้ม)
Update ภาษีอากรที่ควรรู้ อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
กฎหมายภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
ภาษีมรดก & ภาษีการให้ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
การบริหารงานสินเชื่อและ การเจรจาเพื่อติดตามหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
เจาะประเด็นสวัสดิการพนักงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคลากร อ.ศุภชัย บำรุงศรี
3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของทุกกิจการ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
ภาษีของมนุษย์เงินเดือน อ.ศุภชัย บำรุงศรี
การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กฎหมายประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน ปัญหาและวิธีปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ภัยคุกคามในสถานที่ทำงาน (Harassment in Workplace) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การสอบสวน การลงโทษ การใช้มาตรการทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม”ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย” อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การวางแผนจัดการหนี้สินส่วนบุคคล ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ปัญหาหนี้สินและความรู้ในการจัดการหนี้สิน ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
365+1 คำศัพท์การเงินและการลงทุน ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
ไดอารี่การเงิน 365 วันแสนสุข ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
การเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง DPO อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน และ บริษัทเอกชน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีเปลี่ยนตัวนายจ้าง / ขายกิจการ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Policy) แก่ระดับบริหาร บริษัทเอกชน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
โครงการทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน บริษัทมหาชน บริษัทจำกัด อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
จัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
แรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
เจาะลึกกฎหมายแรงงาน & การจัดทำข้อบังคับการทำงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
ผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการยื่นฟ้องคดีลูกจ้างเป็นจำเลยกรณีทุจริต ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
หลักสูตร เทคนิคปรับใช้ “กฎหมายอื่น” เพื่อโต้แย้งประเด็นภาษีอากร อ.ศุภชัย บำรุงศรี
การบริหารภาษีสำหรับบัญชีเดียวสู่ยุค 4.0” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
หลักสูตร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อ.ศุภชัย บำรุงศรี
มีลูกน้องแสบสัน ต้องรู้ทันกฎหมายแรงงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร ภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน..ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
การบริหารจัดการทางการเงิน ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
กฎหมายแรงงานที่ HR ควรรู้ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
กฎหมายแรงงานที่ผู้บังคับบัญชาควรทราบ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
กฎหมายแรงงาน กับ การบังคับบัญชา (Labor Law for Management) อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
ผู้รับมอบอำนาจนายจ้างในการดำเนินคดีแรงานกรณีลูกจ้างฟ้องบริษัทต่อศาลแรงงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม
การบริหารงานบุคคลตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
87 พฤติกรรมการทุจริตในองค์กร พร้อมวิธีป้องกันและจัดการ อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
เลิกจ้างอย่างไร ถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
หลักสูตร ปรับโฟกัส “ภาษีซื้อต้องห้าม” หนามยอกอกของกิจการภาษีบุคลากรและสวัสดิการพนักงาน อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร ภาษีธุรกิจเฉพาะ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
หลักสูตร อากรแสตมป์ อ.ศุภชัย บำรุงศรี
Update กฎหมายภาษีปี 2563 และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
การวางแผนภาษี” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
SMEs กับภาษียุค 4.0 ” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
ยกเครื่องเรื่องภาษี” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
การบริหารจัดการภาษีเพื่อธุรกิจยุค 4.0” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ
การบริหารจัดการภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างกำไร” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาจารย์สิริอร ปิติธีรภาพ