ติดต่อสอบถาม

จัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

จัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

หลักสูตร จัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ของหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจขององค์กร และสามารถออกแบบ จัดทำสัญญาจ้าง ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ในการบริหารธุรกิจได้สอดคล้องตามกฎหมาย
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคในการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อกำหนด ประกาศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการนำไปประยุกต์ที่ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักกฎหมายของสัญญาต่างตอบแทน

2. สัญญาซื้อขาย - สัญญาจ้างทำของ - สัญญาจ้างแรงงาน ต่างกันอย่างไร

3. สัญญาจ้าง - บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง สำคัญอย่างไร

          4. หลักการร่างสัญญาจ้างแรงงาน, สัญญาจ้างทำของ, สัญญาจ้างเหมาบริการ

          5. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

          6. หัวข้อที่สำคัญที่ต้องระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

          7. หลักการกำหนดการเรียกหลักประกันการทำงาน ความเสียหายจากการทำงาน

          8. ความลับทางธุรกิจ คืออะไร จำเป็นต้องกำหนดเงื่อนไขการรักษาความลับทางธุรกิจหรือไม่

ผู้เข้าอบรมกลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/HR/พนักงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          1 วัน (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) เวลา 09.00-16.00น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน