ติดต่อสอบถาม

Chosen The Best อบรมสัมมนาทุกประเภท

เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณและองค์กร

รับออกแบบหลักสูตร ฝึกอบรมสัมมนาทุกประเภท

Chosen The Best มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้องค์กรของท่านได้นำมา คิด วิเคราะห์ วางแผน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่อไป เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรท่ารที่จะได้ช่วยเพิ่มศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

In-House Training (จัดอบรมแบบภายในองค์กร)

การจัดอบรมในรูปแบบภายในองค์กร โดยทางบริษัทของท่านเป็นผู้กำหนดหัวข้อหลักสูตร วัน และสถานที่ในการจัดอบรม ได้ตามความต้องการเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคคลและด้านงาน ลักษณะการจัดแบบนี้จะเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์ของท่านกับทางทีมงานโชเซ่น เดอะเบสท์ ในการออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและนำไปสู้การนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับองค์กรและบุคลากรของท่าน

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป)

Public Training (จัดอบรมแบบทั่วไป) การจัดฝึกอบรมแบบภายนอกองค์กรซึ่งจะมีหลายๆ อง์กรเข้ามาร่วมการอบรมโดยทาง โชเซ่น เดอะเบสท์ เป็นผู้กำหนดหลักสูตร วัน และสถานที่ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ในแต่ละครั้งที่จัดฝึกอบรมทางเราได้คัดสรรวิทยากร ผู้ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ท่านได้นำไปปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน        

หลักสูตรแนะนำสำหรับ In-House Training