ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

(SUPERVISORY SKILLS FOR SMART SUPERVISOR)

 

หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างานที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการ เพราะหัวหน้างานส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่ง มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ แต่การเป็นหัวหน้างานชุดทักษะมันคนละชุดกับการเป็นพนักงาน

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ

1. เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

3. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

HIGHTLIGHTS: การออกแบบหลักสูตร “SUPERVISORY

 SKILLS FOR SMART SUPERVISOR” เกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรระดับผู้จัดการแผนกและหัวหน้างานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทีมงานเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างมีศิลปะ เพราะทีมงานแต่ละคนมีความเชื่อ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และ Style ในการทำงานที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานของหัวหน้างานอย่างไรบ้าง?

  • วิธีการเดียวตอบโจทย์ทีมงานทุกคนไม่ได้!
  • จะแปลงความขัดแย้งเป็นพลังทีมได้อย่างไร?
  • จะดึงเอาส่วนดีของทีมงานแต่ละคนออกมาสร้างผลงานคุณภาพสูงได้อย่างไร?
  • จะปรับแก้ไขจุดอ่อนที่มีให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานที่คาดหวังของตำแหน่งงานได้อย่างไร?

ผู้จัดการแผนก/หัวหน้างาน จึงต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนที่หลากหลาย เข้าใจถึงความแตกต่างของคนแต่ละ Style ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการบริหารจัดการทีมงานในยุคปัจจุบัน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นการ Workshop ร่วมกับกลุ่มหัวหน้างาน เริ่มต้นด้วยการปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้และเข้าใจลักษณะการใช้ชีวิตของทีมงาน ความเชื่อ ความรู้ความสามารถ และ Style การทำงานแบบต่างๆของทีมงานแต่ละคน เมื่อรู้ Style การทำงานของทีมงานแต่ละคนแล้วจะผสานให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน และร่วมกันทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งปรับวิธีการบริหารจัดการทีมงานแต่ละ Style ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ทีมงานแต่ละคนต้องการ เลือกเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้เหมาะสมกับพื้นฐานและจริตของทีมงานแต่ละคน

ทั้งนี้ ในการกำหนดหัวข้อฝึกอบรมจะมุ่งเน้นความรู้ ทักษะและความสามารถด้านต่างๆที่จำเป็นของหัวหน้างานยุคใหม่ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารทีมงานในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต โดยระหว่างการฝึกอบรมจะมีการอบรมและมอบหมายงานอย่างต่อเนื่อง และให้ผู้เข้าอบรมกำหนดโครงงานที่สนับสนุนทิศทางขององค์กร โดยประมวลความรู้จากการอบรมในโปรแกรมมาใช้งานจริง

หัวข้อการบรรยาย

1. ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)
2. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)
3. เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
(Smart Communication for Success)
4. ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ (Excellent Problem Solving & Decision Making)
5. เทคนิคการสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้นำยุคใหม่
(Coaching & Mentoring)

รูปแบบการฝึกอบรม
  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop 30%
  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
  1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นหัวหน้างานที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
  2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ การสอนและถ่ายทอดงาน รวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน