ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้าน HR การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
พัฒนาทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาอย่างมืออาชีพ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย SKILLS METRIX ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การบริหารความเสี่ยงด้าน HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การบริหารความขัดแย้งในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายการทำงาน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการออกแบบและกำหนด OKRs อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ABCภาวะผู้นำสร้างรักผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
สุขภาพ 3ดี มีพลัง (Well being) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
เปิดสมองยืนหนึ่ง...ด้วยทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ฉลาดสร้างสรรค์ยกทีม...ด้วยคิดเชิงออกแบบ & คิดเชิงบวก ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
Feedback เห็นผล คนพร้อม...แบบโค้ชมืออาชีพ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well being)…กุญแจปิดช่องว่างสร้างสมดุลงานและชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค IT อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการสร้างความรักและผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement Onboarding Program สำหรับ HR และหัวหน้างาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี
สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST A R อาจารย์ ธนุเดช ธานี
คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ยอดผู้จัดการมือใหม่ (Super New Manager) อาจารย์ ธนุเดช ธานี
เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคน สำหรับผู้นำกลยุทธ์ อาจารย์ ธนุเดช ธานี
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร อาจารย์ ธนุเดช ธานี
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
Professional Training Officer (นักฝึกอบรมมืออาชีพ) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เตรียมความพร้อมร่าง พรบ.วิชาชีพ HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ (HRBP) ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร (สำหรับ 2 วัน) อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
การเพิ่มทักษะ Upskill Reskill ในองค์กร อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพด้วย Competency & Behavior ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เทคนิคสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
หลักสูตร วิเคราะห์การฟัง และเทคนิคการจับประเด็นให้มีประสิทธิภาพ ดร. อิทธินันท์ สันทัศ
หลักสูตร พัฒนาทักษะการฟัง (Listening) อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์
ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์