ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้าน HR การพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่ใช่ให้กลายเป็นเรื่องง่าย อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
พัฒนาทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาอย่างมืออาชีพ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคน HR ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับคนจัดซื้อ ที่ครบถ้วนในทุกมิติ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
การบริหารความเสี่ยงด้าน HR อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ