ติดต่อสอบถาม

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดี พูดกันดี ๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น  ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้น ๆ   หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวัง มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี  ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดีในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง เทคนิคการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจธรรมชาติที่แสดงออกของพฤติกรรมสามารถปรับในการสื่อสารให้สำเร็จตามเป้าหมายโดย DISC Model
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้คำพูด ภาษากาย  น้ำเสียง รวมถึงการ Feedback อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)

เนื้อหาของหลักสูตร

Module # 1  Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน

 • สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you
 • Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 • ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ทีดีในองค์กร
 • ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 • Workshop

Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร 

 • การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง
 • การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่นและการฟัง
 • เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน
 • การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน
 • การสนทนา  “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร

Workshop : การปรับคำพูดในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์ในการทำงาน)

Workshop : การสื่อสารสันติ

Module # 3   พลังของคำถามเพื่อนำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

 • แนวทางในการสื่อสารตาม TAPS Model
 • การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก Follow Model
 • การตั้งคำถามในแนวทางโค้ช (Coach)

Workshop:ฝึกการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
              • Practice : (คู่) ฝึกการโค้ช Follow Model

 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

ระดับผู้จัดการ   ระดับหัวหน้างาน  

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                                30 %
 2. กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป                     70 %
 3. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

ระยะเวลาอบรม :

 • 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น./ 1 รุ่น

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน