ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ด้านการตลาด /Digital Marketing

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย อ.ธีรยุทธ เจียรกุล
Marketing Visualization Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ ด้วยรูปแบบ Lean Startup & Lean Canvas & Business Model Canvas อ.ธีรยุทธ เจียรกุล
เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน“Business Model Canvas” ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
เจาะตลาดยุคใหม่ (ทำอย่างไรให้ขายได้) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Marketing Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Consumer Behavior ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Brand Management ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Strategic Brand ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
Marketing Strategy for CEO ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การสร้าง Brand ผู้ประกอบการ SMEs สู่ (AEC) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (ASEAN Community) ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก ในระดับหัวหน้างาน และกลุ่มผู้บริหาร ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
หลักสูตร การตลาดยุค 4G ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์