ติดต่อสอบถาม

การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย

การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย

หลักสูตร การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอดขาย

ประเด็น

 1. การเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาดในรูปแบบเดิม ๆ มีขั้นตอนยุ่งยาก และใช้เวลานานมักไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขันในตลาด เมื่อคู่แข่งมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนตามตลอดเวลา
 2. การเขียนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดรูปแบบเดิมมักจัดทำโดยบุคลากรคน ๆ เดียวหรือหน่วยงานเดียว จึงขาดมิติมุมมองจากฝ่ายอื่น ๆ การจัดทำ Business Model Canvas & Lean Canvas เป็นการระดมสมองทำงานเป็นทีมโดยใช้รูปแบบ Agile &Scrum จึงทำให้การกำหนดกลุยุทธ์การแข่งขันมีความคล่องตัว รวดเร็วทันต่อสถานการณ์และครบทุกด้านการทำงาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เข้าใจองค์ประกอบ ประโยชน์ของการ Business Model Canvas & Lean Canvas
 2. การนำเอาโมเดล Business Model Canvas & Lean Canvas ไปประยุกต์ใช้ในการปรับแผนธุรกิจ แผนการตลาด แผนการขาย การวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค  คู่แข่งขัน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย คุณค่าที่ธุรกิจนำเสนอ ทำให้กลยุทธ์การตลาดที่ได้มีความเฉียบคม เหนือกว่าคู่แข่งขัน
 3. ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบ Agile &Scrum สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันในฝ่ายหรือร่วมทำงานกับฝ่ายอื่น

เหมาะสำหรับ

 1. ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร ที่ต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 2. เจ้าของกิจการ, SME ที่ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันโดยมีกลยุทธ์การตลาดที่รวดเร็ว ได้เปรียบ และทันต่อสถานการณ์

เนื้อหาหลักสูตร

 1. การกำหนดขอบเขตธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
  1. การกำหนด Scope Of Business ลักษณะธุรกิจ
  2. การกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์และ FAB กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันตลาดเป้าหมาย
  3. การวิเคราะห์ STP การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและแนวทางกลยุทธ์ ปัจจัยในการเลือกซื้อ PLC
 2. การสร้างแบบจำลองธุรกิจปัจจุบันด้วย BMC &Lean Canvas
  1. องค์ประกอบ 9 ช่องของโมเดลธุรกิจ การดำเนินกิจกรรม Who, What, How, Money ปัจจุบัน
 3. แนวคิดการสร้าง “คุณค่าเพิ่ม” กับ BMC ด้วยวิธี Agile &Scrum
  1. หลักการแนวคิดทำงานแบบ Agile
  2. หลักการและขั้นตอนการทำงานแบบ Scrum
  3. การใช้ What….If กับ “SWOT รายกล่อง” เพื่อ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่”
  4. การใช้ What….If กับ “SWOT รายกล่อง” เพื่อสร้างกลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ
  5. การสร้างแผนภาพ Value Proposition Canvas
  6. ปรับ “แบบจำลองธุรกิจ” อนาคตกลั่นกรองคัดเลือกคุณค่า เชื่อมโยง “คุณค่า” สู่เป้าหมายองค์กร
 4. กำหนดทิศทางองค์กร Vision, Mission, Goal, KSF
  1. การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กร
  2. การกำหนดพันธกิจ กรอบในการทำงาน
  3. การกำหนดเป้าหมายองค์กร 3 ระดับ องค์กร ธุรกิจ หน่วยงาน
  4. การจัดทำกลยุทธ์จาก Porter Competitive Strategies , Blue Ocean
  5. การจัดทำ Key Success Factor
  6. การจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธและแผนงาน
 5. การแปลง “กลยุทธ์” เป็น “แผนงาน” Strategic Deployment
 6. .1 แผนขั้นรับหลักการ
 7. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

รูปแบบ วิธีการ

การเรียนรู้รูปแบบเครื่องมือ ผังองค์ประกอบและการเชื่อมโยง โดยมี Case จริงเป็นตัวอย่างและการฝึกฝนโดยการทำ Work Shop เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริง

จำนวนวันฝึกอบรม 1 วัน

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ธีรยุทธ เจียรกุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน