ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 03/10/2023 Onsite / 3,900
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 04/10/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูงสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 06/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 07/10/2023 Onsite / 3,900
เจาะประเด็นสวัสดิการพนักงานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบุคลากร อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 07/10/2023 Online / Onsite / 2,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล 1 วัน 09/10/2023 Onsite / 3,900
การประสานงานมืออาชีพโดยหลักการ Horenso อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 10/10/2023 Onsite / 3,900
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/10/2023 Onsite / 3,900
การจัดการและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ อาจารย์เกียรติพงษ์ สันตะบุตร 1 วัน 17/10/2023 Onsite / 3,500
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
Excellent Leadership สุดยอดหัวหน้า ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ คำสั่งในองค์กร แบบมืออาชีพ อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 24/10/2023 Onsite / 4,200
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 25/10/2023 Online / Onsite / 3,900
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/10/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 8 ประการ เพื่อการเพิ่มผลผลิต อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 27/10/2023 Online / Onsite / 2,500