ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/10/2023 Onsite / 3,900
การพัฒนากระบวนการทำงานในสายการผลิตอย่างเหนือชั้นและลดต้นทุน อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 03/10/2023 Online / Onsite /
Root Cause Analysis – การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าด้วย “ผังก้างปลา” และ “Why-Why Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
EQ & HQ…คู่หูแห่งพลังทีมสร้างสุข & ผูกพันองค์กร ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 05/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 06/10/2023 Onsite / 3,900
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 10/10/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 11/10/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 13/10/2023 Onsite / 3,900
Lean Six Sigma & Lean Management อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 17/10/2023 Online / Onsite /
การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และการนำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ(4M Change Control and Effective Implementation) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 19/10/2023 Online / Onsite /
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 19/10/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 20/10/2023 Onsite / 3,900
การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 25/10/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 26/10/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/10/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร Monodzukuri (โมโนซูคุริ) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 28/10/2023 Online / Onsite /