ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 04/03/2024 Onsite / 3,900
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 04/03/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 05/03/2024 Onsite / 3,900
ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 05/03/2024 Onsite / 4,000
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 07/03/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 08/03/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนตารางควบคุมการผลิต(Control Plan) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 09/03/2024 Onsite / 4,000
ทักษะการเล่าเรื่องด้วย Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 11/03/2024 Onsite / 3,900
TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 2 วัน 12/03/2024 Onsite / 7,000
การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 13/03/2024 Onsite / 3,900
ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA YOKE) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/03/2024 Onsite / 4,000
การบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ดร.ณรงค์ ตู้ทอง 1 วัน 14/03/2024 Onsite / 4,000
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 14/03/2024 Onsite / 4,000
หลักสูตร Professional Selling Skills อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1 วัน 15/03/2024 Onsite / 3,900
ทริกการใช้งานคำสั่งของ Word และ Excel เพื่อสร้างเอกสารร่วมกันอย่างมืออาชีพ อาจารย์ภัทร์วดี มาศภูมิ 1 วัน 16/03/2024 Onsite / 3,900
กฎหมายคุ้มครองนายจ้าง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 19/03/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 19/03/2024 Onsite / 3,900
หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 2 วัน 19/03/2024 Onsite / 8,000
เทคนิคการจัดทำสัญญาจ้าง และ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างงาน อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม 1 วัน 20/03/2024 Onsite / 4,200
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 20/03/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการฟัง การจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 21/03/2024 Onsite / 4,000
Professional Training Officer (นักฝึกอบรมมืออาชีพ) ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 21/03/2024 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนคุณภาพด้วยการปรับแผนชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์ AQL อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 21/03/2024 Onsite / 4,000
ภาษีซื้อต้องห้าม & รายจ่ายต้องห้าม”ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ อ.ศุภชัย บำรุงศรี 1 วัน 22/03/2024 Onsite / 4,000
เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/03/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 26/03/2024 Onsite / 3,900
ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 1 วัน 28/03/2024 Onsite / 4,000