ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องในระดับปฏิบัติงานด้วยหลักการไคเซ็น อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 01/06/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย New QC 7 Tools อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 07/06/2023 Onsite / 3,900
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Management) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 07/06/2023 Online / Onsite /
ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ (Kaizen for Productivity Improvement) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 08/06/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 09/06/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมด้วยการมองเห็น(Visual Control) และ การประสานงาน (Ho-Ren-So) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/06/2023 Onsite / 3,900
ระบบการบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System: TMS) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 13/06/2023 Online / Onsite /
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 14/06/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/06/2023 Onsite / 3,900
Japan Culture working (การทำงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่น) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/06/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (RCA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/06/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 20/06/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการจ่ายโบนัสและปรับเงินเดือนประจำปี อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 20/06/2023 Onsite / 3,900
การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 21/06/2023 Onsite / 3,900
การบริหารจัดการด้วยระบบลีน Lean Manufacturing System อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/06/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/06/2023 Online / Onsite /
อารมณ์ดี มีสุขภาวะ...จุดเปลี่ยนสู่สมดุลงาน & ชีวิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 22/06/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/06/2023 Onsite / 3,900
การวางแผน HR เชิงกลยุทธ์และงบประมาณ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 28/06/2023 Onsite / 3,900