ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
การบริหารงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 03/08/2023 Onsite / 3,900
หลักสูตร การผลิตแบบโตโยต้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 03/08/2023 Online / Onsite /
การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 08/08/2023 Online / Onsite /
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วยเทคนิคPDCA อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 09/08/2023 Onsite / 3,900
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 09/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
7Q…ความฉลาดแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงใจ & เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยระบบ OKRI (OKR + KPI) อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 10/08/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการจัดการบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างานโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามแนวทางกรมโรงงาน อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 16/08/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 16/08/2023 Online / Onsite /
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 17/08/2023 Onsite / 3,900
การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่า 7 + 1 ประการในกระบวนการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 18/08/2023 Online / Onsite /
การจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001-2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 22/08/2023 Onsite / 3,900
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในคลังสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 22/08/2023 Online / Onsite /
ผู้จัดการมือใหม่ปั้นได้ในยุค New Normal ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 23/08/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 23/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 24/08/2023 Onsite / 3,900
เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 24/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 25/08/2023 Onsite / 3,900
ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/08/2023 Onsite / 3,900
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/08/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมสำหรับมือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 29/08/2023 Onsite / 3,900
การควบคุมคุณภาพด้วยกิจกรรม QCC ที่มีประสิทธิภาพ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 30/08/2023 Onsite / 3,900
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 30/08/2023 Onsite / 3,900