ติดต่อสอบถาม

In-House Training

ฝึกอบรมสัมมนาอื่นๆ

หลักสูตร วิทยากร รายละเอียด
ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการทำงานเป็นทีม (Walk Rally) อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
การสร้างและพัฒนาทีมงาน Team Building for Success อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก
กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและกลยุทธ์กำหนดราคาขาย อ.ธีรทูล แก้วเครือคำ
Office No Syndrome ออฟฟิศนี้ ไม่มีโรค นพ.โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
กระบวนการนำเข้า ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ
การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
เทคนิคในการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Overseas Purchasing Techniques) อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020 อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
การขับขี่ปลอดภัย สำหรับรถบรรทุก อาจารย์วินัย ดวงใจ
การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving) อาจารย์วินัย ดวงใจ
ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อ.ประทีป วันมูดา
Growth Mindset TO Success อ.ประทีป วันมูดา
หลักสูตร การเสริมสร้างทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกร อ.ประทีป วันมูดา
Exclusive New Normal Team Building อ.ประทีป วันมูดา
กระบวนการพิธีการนำเข้า ส่งออก
เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ส่งออกต้องทราบ อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้าส่งออก