ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง

กลยุทธ์การติดตามหนี้ และการเจรจาต่อรอง

หลักการและเหตุผล

         การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกหนี้ยาก (ชอบหลบหน้า) ในบางกรณีพนักงานติดตามหนี้โทรศัพท์ไปแต่ลูกหนี้ไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชะระหนี้เมื่อพบปัญหาเราต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา 

         “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและน้ำเสียง เพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสียและหนี้สูญในที่สุด

         หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนการเจรจาทวงหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกหนี้ที่ใช้น้ำเสียงการใช้คำพูดที่แตกต่างกัน วิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกหนี้ในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง(NEGOTIATION SKILLS) มาประยุกต์และใช้กับลูกหนี้ในแต่ละสไตล์ 

         หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และในบางครั้งหากเกิดข้อโต้แย้งจากลูกหนี้หรือพบปัญหาเฉพาะหน้าจึงจำเป็นต้องใช้ทักษะในการเจรจาเพื่อแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกหนี้นำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง
ดังนั้นการใช้ทักษะและใช้กลยุทธ์ติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่องและมีกำไรในที่สุด

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:

1. เรียนรู้การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาทวงหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกหนี้
2. เรียนรู้วิธีรับมือลูกหนี้ต้องทำอย่างไร
3. เรียนรู้การแก้ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรในที่สุด
4. เรียนรู้การใช้น้ำเสียงและการใช้คำพูดที่แตกต่างกันวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพดกับลกหนี้

 

หัวข้อในการบรรยาย

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.-09.00 น.

09.00-10.30 น. หนี้ที่บังคับได้ & บังคับไม่ได้

ปัญหา & ข้ออ้างที่ลูกหนี้นำมาใช้กับเจ้าหน้าที่
สัญญาณเตือนภัยของงลูกหนี้ “เจ้าปัญหา”
การวิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าของลูกหนี้และ
แนวทางแก้ไข
10.30-10.45น. เบรกเช้า

10.45– 12.00น. พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า

หลายประเภทและแนวทางแก้ไข
1. ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน (ผัดผ่อน)
2. ชอบหลบหน้า (หนี้ปัญหา)
3. ชอบมีข้ออ้าง (บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้)
4. ชอบยื้อ (ท้าให้ฟ้อง)
5. เช็คคืน สม่ำเสมอ (หลักเกณฑ์ความผิด “เช็คคืน เช็คเด้ง อาจติดคุกได้”)

กลยุทธ์เทคนิคการเจรจาหนี้
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้
- โกรธง่าย (ใจร้อน) - เชื่องช้า (สุขุม)
- รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง) - ลังเล (ไม่แน่ใจ)
- ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร) - พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)
ทางเลือกที่จะนำมาให้แก้ไข “ความขัดแย้ง”
หน้าที่ของทีมงานในการเจรจาหนี้
14.30-14.45น. เบรกบ่าย

14.45-16.00น. การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว

ทักษะในการเจรจาหนี้ 8 ขั้นตอน
ศิลปะในการ “เจรจาหนี้”ที่เป็นต่อ
กฏหมายที่ต้องรู้ในงานติดตามหนี้
พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม (ข้อปฏิบัติ/ข้อห้าม)
เก็บตก จากวิทยากร

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

 

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน