ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2024

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 15/07/2024 Onsite / 3,900
การออกแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency อาจารย์ ธนุเดช ธานี 1 วัน 17/07/2024 Onsite / 4,200
การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 17/07/2024 Onsite / 4,000
การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 18/07/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้และพ.ร.บ.การทวงหนี้ อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ 1 วัน 18/07/2024 Onsite / 3,900
เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 19/07/2024 Online / 2,500
เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ให้ปังยอดดังอย่างมืออาชีพ อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 4,000
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 23/07/2024 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 24/07/2024 Onsite / 4,000
การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 1 วัน 24/07/2024 Online / Onsite / 2,500
เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 25/07/2024 Onsite / 3,900
เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1 วัน 30/07/2024 Onsite / 3,900