ติดต่อสอบถาม

Public Training

หลักสูตรสัมมนาประจำปี 2023

อบรม สัมมนา / หลักสูตร วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน รายละเอียด
เทคนิคการควบคุมกระบวนการและคุณภาพ SPC และ QC7 Tools อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 05/07/2023 Online / Onsite /
การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 05/07/2023 Onsite / 3,900
การลดของเสียในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
Training Roadmap & IDP Based on Competency ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
สื่อสารพลิกสถานการณ์...ด้วย C-IQ ฉลาดสนทนา ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 06/07/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 11/07/2023 Onsite / 3,900
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 11/07/2023 Online / Onsite /
หลักสูตร การบำรุงรักษาด้วยตนเอง อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 12/07/2023 Onsite / 3,900
การตรวจติดตามภายในมาตรฐาน (IQA IATF16949:2016) อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต 1 วัน 13/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 14/07/2023 Onsite / 3,900
การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (MRP) อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 15/07/2023 Online / Onsite /
การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วยแผนภูมิต้นไม้ Fault Tree Analysis อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 18/07/2023 Onsite / 3,900
เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 19/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 19/07/2023 Onsite / 3,900
Logistics & Supply Chainคลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 19/07/2023 Online / Onsite / 2,500
ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001-2015 อาจารย์บรรพต เทพฤทธิ์ 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
ถอดรหัส 7 Habits...กุญแจเพิ่มประสิทธิผลแบบยกทีม ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 1 วัน 20/07/2023 Onsite / 3,900
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 21/07/2023 Onsite / 3,900
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 1 วัน 21/07/2023 Onsite / 3,900
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 25/07/2023 Onsite / 3,900
การวิเคราะห์ผลิตภาพด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในสายการผลิต อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์ 1 วัน 25/07/2023 Online / Onsite /
สุดยอดเจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 26/07/2023 Onsite / 3,900
ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1 วัน 27/07/2023 Onsite / 3,900
นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 27/07/2023 Onsite / 3,900
เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1 วัน 28/07/2023 Onsite / 3,900