ติดต่อสอบถาม

กระบวนการนำเข้า - ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

กระบวนการนำเข้า - ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

หลักการและเหตุผล

     ธุรกิจนำเข้า - ส่งออกได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การตกลงกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ไม่ได้แค่การพูดคุยตกลงระหว่างกันเท่านั้น แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎ กติกาการค้าสากล จึงมีองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้าทั่วโลก ผู้นำเข้า - ส่งออกต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน พิธีการ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

     จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ, ผู้นำเข้า - ส่งออก, พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ นำเข้า - ส่งออกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

หัวข้อบรรยาย (วันแรก)

ผู้นำเข้า-ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Importer Exporter Authorized Economic Operator: AEO)

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ในการนำเข้า-ส่งออก

2.การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee)

3.พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA

4.พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า (E-Import)

5.การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออก (E-Export)

6.สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

- การคืนอากรตาม 19 ทวิ          

- คลังสินค้าทัณฑ์บน

- เขตปลอดอากร (Free Zone)   

- เขตประกอบการเสรี (I-EA-T Free Zone)

-  การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)

7.พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์

  ทางภาษีอากร (e-Tax Incentive) ความเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์
  การโอนย้ายระหว่าง Free Zone, IEAT FZ, Bonded
  Warehouse, 19 ทวิ, BOI, Re-Export (มาตรา 19)
- พิธีการใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ

- พิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ

8.ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธี  การศุลกากรนำเข้า-ส่งออก

 

หัวข้อบรรยาย (วันที่สอง)

เวลา 09.00 – 16.00 น.

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

2.เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)

- EXW - FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT –DAP - DDP

3.เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ

- การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)      

- ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

- การฝากขาย (Consignment)           

- ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

- การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in   Advanced)

4.ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ

- เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

- เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)

- เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

5.เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วย Forword Contract,Spot Contract, ฯลฯ

6.แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

7.แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน