ติดต่อสอบถาม

กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการทำงานเป็นทีม (Walk Rally)

กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ และการทำงานเป็นทีม (Walk Rally)

หลักสูตร กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การ

และการทำงานเป็นทีม (Walk Rally)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน 1 คืน

 

หลักการและเหตุผล

พฤติกรรมมนุษย์ในแต่ละแห่งย่อมแตกต่างกัน เพราะผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พื้นฐาน ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ตลอดจนประเพณีปฏิบัติ ดังนั้น หน้าที่ขององค์กรก็คือ จะต้องนำทรัพยากรในองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสามัคคีกัน เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน อันจะส่งผลให้คุณภาพของงานมีการพัฒนา และผลผลิตของงานเพิ่มมากขึ้นเป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับองค์กรนี้ก็เช่นกัน หากได้สามารถพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ ย่อมจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากกว่าองค์กรอื่นในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทีมงานขององค์กรให้มีศักยภาพและความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนา ในด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จของเป้าหมายองค์กร

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานต่อไป

หัวข้อการฝึกอบรม

  • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อละลายพฤติกรรม
  • เทคนิคในการทำงานร่วมกัน
  • กิจกรรมเสริมสร้างทีมงาน Walk Rally (Outdoor)
  • กิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมทีมงาน (Indoor)
  • สรุปความคิดรวบยอด เทคนิคการทำงานเป็นทีม
  • กิจกรรมประชาสัมพันธ์

วิธีการฝึกอบรม

  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 70%
  • การวิเคราะห์ อภิปราย 15%
  • การบรรยาย 15%

รูปแบบของกิจกรรม Team Building มีรูปแบบได้หลากหลายตามที่องค์กร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนใจ

ตัวอย่าง เช่น

1. การทำกิจกรรมในห้องสัมมนา เป็นกิจกรรมเบาๆ เน้นความคิด ความสนุก

2. การทำกิจกรรมในสถานที่กลางแจ้ง เป็นกิจกรรมหนัก เน้นความอดทน ความตื่นเต้น ความไว้วางใจ ความเข้าใจ อย่างเช่น การเข้าฐานกิจกรรม หรือการฝึกในค่ายทหาร

3. การทำกิจกรรมที่แปลกใหม่ เช่น การขับรถเพื่อเล่นเกมส์สะสมแต้ม ที่เรียกว่า Car Rally หรือการเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน แล้วผจญภัยตามแผนที่ที่กำหนดไว้ หรือการมอบหมายภารกิจให้ร่วมกันทำจนบรรลุผล

กำหนดการอบรม (*อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทต้องการ*) รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งกำหนดการให้ทางอีเมล์ของท่าน

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ภูมินทร์ มีขันหมาก

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน