ติดต่อสอบถาม

เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ

หลักสูตร เจาะลึกสิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรที่ผู้ประกอบการธุรกิจ-ส่งออกต้องทราบ 

ภาษีและพิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก….ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวเเทนออกของ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องรู้ ข้อผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวเเทนออกของ Shipping  customs Broker ระเบียบพิธีการศุลการกรและระบบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุงใหม่ การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรและพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อการสัมมนา

Update สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

สิทธิประโยชน์ของภาษีศุลกากรมีอะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

การคืนอากรตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติฉบับใหม่

    –ของที่ได้รับคืนอากร

    –ของที่ไม่ได้รับคืน

    –กรณีนำเข้ามาแล้วส่งไปให้ BOI หรือเขตนิคมฯ หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ยังได้สิทธิขอคืนหรือไม่

    –กรณีนำเข้ามาแล้วไม่ได้ส่งออกภายในกำหนดระยะเวลาจะมีสิทธิได้คืนอากรหรือไม่

    –ระยะเวลาในการขอคืน

    –หากเกินกำหนดการขอคืนแล้วจะต้องทาอย่างไรเพื่อให้สิทธิยังคงอยู่

ขั้นตอนคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิต เพื่อการส่งออกตามมาตรา 29

    –การนำเข้าวัตถุดิบ

    –การยื่นสูตรการผลิตในระบบอิเล็กทรอนิกส์

    –การยื่นตารางโอนสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่กิจการคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องทราบ

สิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนที่ให้แก่กิจกรรมผลิตเพื่อการส่งออก ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ

    – กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกรณีหรือไม่

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตปลอดอากร (Free Zone), เขตการค้าเสรี

การชดเชยภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากร

    –ผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิได้รับชดเชย

    –ประเภทของสินค้าที่จะไม่ได้รับเงินชดเชย

    –วิธีการยื่นขอรับเงินชดเชย

    –หากไม่ได้ทำใบขนเป็น Paperless จะได้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากรหรือไม่

    –กรณีที่ได้รับเงินชดเชยอากรแล้วแต่ภายลังทำผิดเงื่อนไขจะมีผลอย่างไร

การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรภาษี

    –วิธีการใช้บัตรภาษี

    –สามารถโอนบัตรภาษีให้กับบุคลอื่นได้หรือไม่

    –วิธีการก่อนโอนบัตรภาษีและหลังโอนบัตรภาษีมีวิธีการอย่างไร

    –บัตรภาษีที่บุคคลอื่นได้รับถือเป็นรายได้ของนิติบุคคลหรือไม่

    –เอกสารในการขอรับบัตรภาษีทั้งผู้ได้สิทธิและผู้รับโอนสิทธิ

    –หากบัตรภาษีสูญหายหรือชารุดต้องปฏิบัติย่างไร

    –กรณีที่ไม่สามารถใช้บัตรภาษีได้ภายใน 3 ปี ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับสิทธิ

วิธีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจส่งออกและนำเข้า

บทลงโทษกรณีขอคืนอากรเป็นเท็จและการใช้สิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง

ระยะเวลาอบรม         1 วัน (6 ชั่วโมง)

จำนวนผู้เข้าอบรม      ไม่เกิน 30 คน

วิทยากร         อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

            ประสบการณ์การทำงาน เริ่มรับราชการที่ กรมศุลกากร

–          ปี พ.ศ. 2518 ตำแหน่ง ศุลการักษ์ กองตรวจสินค้าขาออก

–          ปี พ.ศ. 2529 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร กองตรวจสินค้าขาเข้า-ขาออก

–          ปี พ.ศ. 2531 ตำแหน่ง นายตรวจศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม

–          ปี พ.ศ. 2532 ตำแหน่ง สารวัตรศุลกากร กองป้องกันและปราบปราม กองตรวจสินค้าขาออก ด่านศุลกากรสงขลา จังหวัดสงขลา

–          ปี พ.ศ. 2542 ตำแหน่ง นิติกร นักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สำนักงานบุคลากรท่าเรือกรุงเทพ

            ผลงานทางวิชาการ

–          หนังสือความรู้ทั่วไปว่าด้วยงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539

–          คู่มือปฏิบัติงานบุคลากรว่าด้วยภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2542

–          คู่มือศุลกากรระบบใหม่ The Customs 2000 พ.ศ. 2543

–          คู่มือศุลกากรฉบับพิเศษ พ.ศ. 2544

–          กฎหมายภาษีและพิธีการศุลกากร พ.ศ. 2546

            เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครับและเอกชน ในหัวข้อ

–          กฎหมายศุลกากร ความผิดและการดำเนินคดีทางศุลกากร

–          ภาษีศุลกากร พิธีการและการตรวจปล่อยสินค้านำเข้า-ส่งออก

–          ปัญหาแนวทางแก้ไขในการเสียภาษีและการปฏิบัติพิธีการศุลกากร

–          เทคนิคในการข้อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน