ติดต่อสอบถาม

Exclusive New Normal Team Building

Exclusive New Normal Team Building

หลักสูตร Exclusive New Normal Team Building

การทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของสมาชิกที่มีมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป  โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีเป้าประสงค์เดียวกันในการทำงานแต่จะด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานการณ์และการเห็นชอบร่วมกันของบุคลากรในทีม ทั้งนี้ก็เพื่อให้การทำงานนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

แต่การทำงานที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ก็ย่อมก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่าง มุมมองที่ไม่เหมือนกัน ปัญหาในการสื่อสารขาดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อเพื่อในทีม รวมถึงการตีความของเป้าหมายที่ต่างกัน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคที่รั้งให้แต่ละทีม หรือ องค์กรไม่ประสบผลสำเร็จ และอาจก่อเกิดปัญหาภายในที่ก่อตัวและพอกพูนจนกลายเป็นแตกความสามัคคีกันในหมู่คนทำงาน

รูปแบบการเรียนรู้ที่ผสมผสาน ความรู้ และ กิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจในคุณลักษณะที่ดีของการทำงานเป็นทีม  จะได้เรียนรู้พฤติกรรม ,ความรู้สึก ทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน  จากสถานการณ์เสมือนจริง  เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์กับองค์กร/สถาบัน ให้ได้มากที่สุด

 

หัวข้อการอบรม / Content

1. แนวคิด และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

2. ภาวะผู้นำ ภาวะผู้ตาม บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการทำงาน

3. การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

4. ปัญหาในทีมที่ทุกคนรู้ แต่ละเลยในการแก้ไข

5. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานเป็นทีม

6. การปฏิบัติตาม ระเบียบ วินัยในการอยู่ร่วมกันเป็นทีม

7. เอาชนะใจตนเอง อย่าคิดว่าตนเองทำไม่ได้ คนอื่นทำไม่ได้ ทำงานเต็มความสามารถ

8. การสื่อสาร และประสานงาน แนวทางของการปรองดองที่มีประสิทธิภาพ

9. ประเมิน จุดแข็ง จุดด้อย ของทีม และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข

10. การสร้างเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยศักยภาพของส่วนรวม

11. ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

 

กลุ่มเป้าหมาย / target group

พนักงาน หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา ขึ้นไป

All Staff, Leader level up

วิธีการอบรม / Method

บรรยาย / อภิปราย 20 %

Lecture 20%

Workshop เกม กิจกกรม การให้แสดงความคิดเห็น 80 %

Workshop, game, activity, Comment 80%

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง (Self Assessment)

2. เรียนรู้แนวคิด หลักการและวิธีในการสร้างและพัฒนาทีมงานกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

3. ฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาลักษณะนิสัยการทำงานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้นำ

4. ฝึกทักษะการสร้างทีมงานและพัฒนาพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Synergy)

5. ฝึกทักษะการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยความคิดเชิงบวกและความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างไร  จริงใจ และไว้วางใจต่อกัน

          

ผลการคาดหวังผลการคาดหวัง

            ผู้เข้ารับการสัมมนา จะเข้าใจถึงพฤติกรรมตนเอง เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชา การอยู่ร่วมกันของบุคคลต่างๆ ในองค์การ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วยความคิดเชิงบวกและความรู้สึกดีๆทีมีต่อกัน อย่างจริงใจ และไว้วางใจต่อกัน การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจถึงลักษณะวิธีการและประโยชน์ที่ได้จากการทำงานเป็นทีม ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน    การทำงาน ทั้งการสื่อสารทีมีประสิทธิภาพและการความสำเร็จแก่ตนเองและหน่วยงานบริษัท

 

หมายเหตุ : หากต้องการรายละเอียดฉบับสมบูรณ์รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งข้อมูลให้ท่าน

***สามารถจัดเป็นIn-House Training อบรมภายในได้***

สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com

Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

อ.ประทีป วันมูดา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน