ติดต่อสอบถาม

การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย (Defensive Driving)

หลักและเหตุผล

ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญ จากสถิตการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่นท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กรได้เป็นอย่างดี

การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ คือ การขับรถเพื่อป้องกันตัวเอง มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าเหตุแห่งอุบัติเหตุนั้นจะเกิดมาจาก ความผิดพลาดของผู้อื่น หรือมาจากสภาวะอากาศเลวร้ายไม่เอื้ออำนวยสำหรับการขับขี่ก็ตาม ดังนั้นขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องหมั่นสังเกตการณ์ตลอดเวลา โดยมองไกล มองกลาง มองใกล้ และนำสิ่งที่มองเห็นมาคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อจะได้ปฏิบัติการณ์แก้ไขได้ทันเวลา โดยไม่เกิดอุบัติเหตุ

การขับรถอย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving Course) สำหรับหน่วยงานและองค์กรที่สนใจทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ให้ผู้ที่ขับรถและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยขององค์กร และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1. สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุน้อยสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุ ที่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ

2. เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย

3. สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทำให้เขาชนกัน

4. เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

5. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

หัวข้อ "การขับขี่ปลอดภัย "

1. ทัศนคติและแนวคิดในการขับรถปลอดภัย

1.1 สถิต ประเภทอุบัติเหตุทางถนน

1.2 ทัศนคติ ปรัชญา แนวคิดในการขับรถ

1.3 ปัจจัยของอุบัติเหตุทางถนน

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและมารยาท

2.1 อธิบาย ความหมาย การจราจร ไหล่ทาง เขตปลอดภัย ฯลฯ

2.2 กฎหมายเกี่ยวการรถบรรทุก เช่น การบรรทุก เวลาเดินรถ ฯลฯ

2.3 มารยาทในการขับรถ เช่น การหยุด-จอดรถ การเลี้ยวรถ การแซง

3. เทคนิคการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

3.1 5กฎการขับรถปลอดภัยเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

3.2 การเว้นระยะห่างรถคันหน้า       

3.3 จุดบอด ที่เกิดจากความประมาท

4. เทคนิคการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

4.1 การแก้ไขสถานการณ์ไม่ปกติ

4.2 การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

5. การตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้งาน (BEWAGON)

6. การรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน แก๊สรั่วไหล หรือสารเคมีหกรั่วไหล

        Work shop แบ่งกลุ่มระดมสมอง 2 ช่วง เช้า บ่าย และเกมส์สันทนาการ

รูปแบบการอบรม :  บรรยาย 70  % Workshop 30  % พร้อมคลิปวีดีโอ ประกอบการอบรม

ผู้เข้าอบรม :  พนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาอบรม :   1 วัน 6 ชั่วโมง  (09.00-16.00น.)

วิทยากร : อ.วินัย ดวงใจ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติและแนวคิดการขับที่ดี มีความปลอดภัย รู้ถึงการสูญเสียของอุบัติเหตุ

2. ผู้เข้าอบรมเพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

3. ผู้เข้าอบรมรู้จักการขับขี่เชิงป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่

ทำให้เขาชนกัน

4. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

5. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการตรวจสภาพรถยนต์และรองรับแผนฉุกเฉินแก๊สรั่วไหล มิให้เกิดอันตรายและการสูญเสีย

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์วินัย ดวงใจ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน