ติดต่อสอบถาม

เทคนิคในการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Overseas Purchasing Techniques)

เทคนิคในการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Overseas Purchasing Techniques)

หลักสูตร เทคนิคในการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (Overseas Purchasing Techniques)

หลักการและเหตุผล
การซื้อขายระหว่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศซึ่งหมายความถึงกิจกรรมด้านการค้าและการพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า การบริการ การลงทุน การหมุนเวียนของเงินตรา และการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ 
ในฐานะที่ท่านมีหน้าที่จัดซื้อ/ขายสินค้าระหว่างประเทศ และกฎเกณฑ์การปฏิบัติระหว่างประเทศที่มิให้ท่านหรือองค์กรของท้านมีความเสียเปรียบในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ


หัวข้อการอบรม
1. การเกิดขึ้นของสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
2. หลักการสำคัญของสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
3. สัญญาว่าด้วยการเงิน และการชำระราคาสินค้า
4. กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
5. สิทธิหน้าที่ที่สำคัญที่กำหนดไว้ในการส่งมอบ/รับามอบสินค้าระหว่างประเทศ (Trade Terms)
6. สัญญารับขนของทางทะเลกับการค้าระหว่างประเทศ
7. เอกสารสัญญาในการขนส่งสินค้าทางทะเล
8. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
9. การทำความเข้าใจกับหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG)
10. ประเภทของหนังสือค้ำประกันที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
            -  Letter of Credit
            -  Bank Guarantee
            -  Performance Guarantees
            -  Bid Bond
            -  Documentary Collections
            -   Standby Letter of Guarantee - SBLC
            -  Proof of Funds Documents
     11.  ประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือค้ำประกัน และกฎหมายที่ใช้บังคับกับหนังสือค้ำประกันแต่ละประเภท


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติ หรือเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่ต้องการรู้ซึ้งถึงการจัดซื้อจัดชายสินค้าระหว่างประเทศ


บรรยายโดย:   อาจารย์มนตรี ยุวชาติ
❖ อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบงานกำกับดูแลธุรกิจส่งออก-นำเข้า และ Trade Advisory บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่.
❖ วิทยากรยอดเยี่ยม บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทางด้านความสามารถในการสอนดีเด่น ปี พ.ศ.2534
❖ ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลแพ่งกรุงเทพใต้

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน