ติดต่อสอบถาม

Growth Mindset TO Success

Growth Mindset TO Success

GROWTH MINDSET TO SUCCESS

หลักการและเหตุผล :

Growth Mindset TO Success

ปลุกพลังแห่งความคิด เพื่อพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่อง Growth Mindset และ Fixed Mindset

2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและใช้ Growth Mindset ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทำงาน

ที่ดีขึ้นและการพัฒนาตนเอง

3. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ Growth Mindset สำหรับบทบาทต่างๆในที่ทำงานและรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติ และพื้นฐานของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งได้มุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก โดยรู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ การรู้จักเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นด้วย แบบทดสอบ ผู้นำ

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และได้ปรับบุคลิกภาพเพื่อให้เข้ากับคนอื่น

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงวิธีลดความตรึงเครียดในการอยู่ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

8.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขโดย

การแสวงหาจุดร่วม และสงวนจุดต่างของการอยู่ร่วมกันในการทำงาน

9. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน”ที่แท้จริงของตัวเองแล้ว จะสามารถนำพาตนเองและคนองค์กรที่มีความหลากหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานเรื่องกรอบความคิดและเข้าใจในกรอบความคิดของตนเอง

10. ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในค่านิยมขององค์กรและสร้างพลังด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของค่านิยมองค์กร

 Session     ช่วงเวลา      รายละเอียดเนื้อหา

วันแรก

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่ดี

-บรรยายภาพรวมความเข้าใจของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล

-กรอบความคิดแบบเติบโต Growth Mindset

Session      ช่วงเวลา      รายละเอียดเนื้อหา

วันสอง

- Growth Mindset ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

-การใช้ Growth Mindset สำหรับบทบาทต่างๆในที่ทำงานและการรักษา Growth Mindset ให้ยั่งยืนในตนเอง

หมายเหตุ : หากต้องหลักสูตรฉบับสัมบูรณ์ รบติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับข้อมูล

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย กรณีศึกษา อภิปรายแลกเปลี่ยน และ Work shop

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม 1-2 วัน (หรือตามช่วงเวลาเหมาะสม)

 

แนวทางที่ใช้ในการอบรม

แนวทางการสัมมนาและรูปแบบการเรียนรู้ : ทฤษฎี 20 : ปฏิบัติ 80

บรรยาย                               ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้าอบรม

กิจกรรมกลุ่มระดมความคิด        ผู้เข้าอบรมได้เข้าไป “มีส่วนร่วม”

ตัวอย่าง/กรณีศึกษาประกอบ    เพื่อเห็น “ภาพที่ชัดเจน” มากยิ่งขึ้น

การเสวนาตีความ                     วิเคราะห์เพื่อเข้าใจให้เชิงลึกเพื่อการประยุกต์ใช้

 การสัมมนาใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ด้วยวิธีการบรรยายควบคู่กับ   การปฏิบัติ เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรมการตั้งประเด็นคำถาม    เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

เนื้อหาของโปรแกรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย, กิจกรรมกลุ่มการระดมความคิด (Brainstorming) , การฝึกปฏิบัติการ (Work Shop), กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลอง (Case Study and Simulation) และ การนำเสนอ (Present) ทำให้การเรียนรู้ เกิดเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

***สามารถจัดเป็นIn-House Training อบรมภายในได้***

สอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ คุณเล็ก

โทร/Line : 063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com

Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

อ.ประทีป วันมูดา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน