ติดต่อสอบถาม

ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีการนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

กรมศุลกากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนำสินค้าเข้าและส่งสินคออก และการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการส่งออก ภายใต้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร (Free Zone) เขตประกอบการเสรี (1-EAT) การส่งเสริมการลงทุน (BOI) การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร เป็นต้น

ในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าส่งออกสายเรือ-อากาศยาน ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวแทนออกของ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติทางศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การเสียค่าภาษีอากร และการผ่านพิธีการศุลกากรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย และป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker)

          หลักสูตร ภาษีศุลกากร พิธีกรนำเข้า-ส่งออกและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรขึ้น เพื่อให้ผู้ข้าสัมมนาได้รับความรู้เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเสียภาษีและพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Import & e - Export) ตลอดจนให้ทราบถึแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากรแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารตันทุนกิจการในเรื่องของการเสียภาษี การยกเว้นภาษีและการขอคืนเงินอากร การจัดเตรียมเอกสาร และการให้ข้อมูลแก่ตัวแทนออกของ (Shipping /Customs Broker) เพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ในการนำเข้า-ส่งออก

2. สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (Free Zone)

3. วิธีดำเนินการเพื่อขอใช้สิทธิเขตปลอดอากร

4. การปฏิบัติพิธีการศุลกากรในเขตปลอดอากร

5. การใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีอากรเฉพาะสำหรับการประกอบธุรกรรมในเขตปลอดอากรเพื่อการจำหน่ายในประเทศ

7. ภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตปลอดอากร

8. ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร

9. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการนำเข้า

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์วิชัย มากวัฒนสุข

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน