ติดต่อสอบถาม

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

หลักสูตร  “กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ”
(L/C Preparation and Problem-Solving Strategies International Trade Payment Documents)


วัตถุประสงค์:  
​ปัจจุบันธุรกิจการส่งออกเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีธุรกิจส่งออกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทดแทนการขาดดุลทางการค้า และส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศ มีความสนใจในการทำการค้าการส่งออกมากยิ่งขึ้น
​ในการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ Letter of Credit เป็นเครื่องมือการชำระเงินประเภทหนึ่งที่สร้างความมั่นใจให้ผู้ส่งออกในระดับต้น เนื่องจากมีสถาบันการเงินเป็นหลักประกันในการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ หากผู้ส่งออกปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนดของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce-ICC) ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจ จึงจัดทำเอกสารเกิดข้อผิดพลาด (Discrepancies) หรือไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อกำหนดของ L/C และข้อกำหนดของสภาหอการค้านานาชาติ  - ICC
สถาบันได้เห็นความจำเป็น และความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่องนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความใจเกี่ยวกับข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับในการจัดทำเอกสารการส่งออกที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับเงื่อนไขการรับชำระเงินภายใต้ Letter of Credit ของสภาหอการค้านานาชาติ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง 


หัวข้อสัมมนา (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
• ขั้นตอนการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
• ข้อควรระวังในการจัดทำเอกสารใบเสนอราคา/สัญญาซื้อขาย – Proforma Invoice – Purchase Order – Sale Contract – Quotation
• ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
-   ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
-   การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์
-   ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ
• วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ (Method of Payment) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ
-   การเรียกเก็บเงินแบบ Pre-Payment by T/T (Advance of Payment)
-   การเรียกเก็บเงินแบบ Post-Payment by T/T (Open Account)
-   การเรียกเก็บเงินตามเอกสารการส่งออกผ่านธนาคาร (Bills for Collection) และกฎระเบียบในการส่งตั๋วไปเรียก
    เก็บตามข้อกำหนดของสภาหอการค้านานาชาติ (Uniform Rules for Collection No.522)
-   การชำระเงินภายใต้ Letter of Credit ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตาม  
   หลักเกณฑ์ของสภาหอการค้านานาชาติ (ICC)
- ประเภทและชนิดต่าง ๆ ของ Letter of Credit ที่ผู้ส่งออกต้องมีความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
• ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน (Incoterms ® 2020) ภายใต้ข้อกำหนดของสภาหอการค้านานาชาติ-ICC
• การพิจารณาตีความในหนังสือ Letter of Credit ที่ได้รับจากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ (Issuing Bank)
• ชนิดของเอกสารที่ใช้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents)
• -   เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)
• -   เอกสารการขนส่งสินค้า (Transport Documents)
• -   เอกสารการประกันภัย (Insurance Documents)
• -   เอกสารทางการค้า (Shipping Documents)
• การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ และการตรวจสอบเอกสารการขนส่งสินค้า เอกสารการประกันภัย (ถ้ามี) และเอกสาร อื่น ๆ ให้ตรงตามเงื่อนไขของ L/C ตามหลักเกณฑ์ของสภาหอการค้านานาชาติ – ICC
• ข้อควรระวัง และแนวทางการแก้ไขเอกสาร

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน