ติดต่อสอบถาม

การขับขี่ปลอดภัย สำหรับรถบรรทุก

การขับขี่ปลอดภัย สำหรับรถบรรทุก

หลักสูตร การขับขี่ปลอดภัย สำหรับรถบรรทุก

(Defensive Driving)

หลักการและแนวความคิด

ปัจจุบันสภาพปัญหาจราจรนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้นที่สำคัญจากสถิติการเกิดอุบัติภัยทางจราจรที่ผ่านมา มีอุบัติภัย เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นผู้ขับขี่โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ บนท้องถนน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องในการขับขี่ ตลอดจนการสร้างอุปนิสัยให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการสร้างเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์ ผู้ที่ขับขี่รถถือว่าเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี หากมีการพัฒนา ทักษะด้านการบริการที่เป็นเลิศ ทักษะมารยาทการบริการควบคู่กันกับทักษะด้านการขับขี่ปลอดภัย จะทำให้องค์กรและตัวผู้ ขับขี่ได้ทั้งความปลอดภัยและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรในครั้งเดียวกันด้วย

วัตถุประสงค์

1. สร้างทัศนคติของผู้ขับรถเสียใหม่ในการขับรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ว่าอุบัติเหตุน้อยสามารถป้องกันได้ อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมและพัฒนาให้เป็นพนักงานขับรถแบบมืออาชีพ

2. เพื่อสอนให้ผู้ขับรถรู้จักหลัก และเทคนิคการขับรถประเภทต่างๆ เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย

3. สอนให้พนักงานขับรถรู้จักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ โดยไม่ไปชนเขา ไม่ให้เขามาชนเราและไม่ทำให้เขาชนกัน

4. เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

5. เพื่อยกระดับฐานะอาชีพพนักงานขับรถให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

6. เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และเทคนิคการบริการที่ประทับใจ

หัวข้อการบรรยาย

1. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย...ในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ

2. การแบ่งประเภทการขนส่ง มี 5 ประเภท

3. รถบรรทุกมี 9 ประเภท

4. หลักการขับขี่ปลอดภัย

5. หลักการขี่ปลอดภัย 5 ประการ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรื่องการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด หรือเกินจากที่กฎหมายกำหนดกฎหมายรถบรรทุกด้านการควบคุมอุปกรณ์ ล็อครถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย

1. ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุทางถนน

2. Haddon matrix

3. ตัวอย่าง Route hszard

4. BE WAGON การตรวจเช็ครถ่อนปฏิบัติงานหรือเดินทาง

5. หลักความปลอดภัยการขับรถบรรทุก

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้ไม่สามารถนำไปต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ หรือ ขึ้นทะเบียนกับทางกรมการขนส่งทางบกได้

รูปแบบการการอบรม : บรรยาย 70% Workshop 30%

กลุ่มผู้เข้าอบรม : พนักงานขับรถ หรือ ผู้ที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์วินัย ดวงใจ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน