ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน“Business Model Canvas”

การวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน“Business Model Canvas”

หลักสูตร  : การวิเคราะห์ และ วางแผนธุรกิจ เพื่อใช้ในการบริหารงาน

“Business Model Canvas” (BMC)

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้อบรมเจ้าใจรูปแบบกลยุทธ์ต่างในการบริหารงาน เพื่อสรุปแผนธุรกิจในกระดาษแผ่นเดียว
  2. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดแนวคิดกลยุทธ์ แต่ละรูปแบบ
  3. สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในองค์กรให้ได้ผลชัดเจน
  4. นำกลยุทธ์ต่างๆ ไปใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
  5. เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ต่างๆที่มีมากมาย แต่ให้ใช้ได้และเข้าใจ
  6. เชื่อมโยงถูกต้องในธุรกิจไม่หลงประเด็น
  7. วิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง เพื่อค้นพบจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  : ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผล  :  การทำ Work Shop

ลักษณะการอบรม  :  บรรยายพร้อมการทำ Workshop เพื่อให้ผู้อบรมสนุกกับการเรียนรู้

หัวข้อการบรรยาย :

• ทำความรู้จักแผนผังโมเดลธุรกิจ
• เรียนรู้เพื่อตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจ 4 ข้อ คือ ทำอะไร (What?) ทำเพื่อใคร (Who?) ทำอย่างไร (How?) และทำแล้วคุ้มค่าเพียงใด (Money) ขององค์กร
***Work Shop*** Self Assessment / องค์กร และ ผู้บริหาร
• ทำความรู้จัก แผนผังโมเดลธุรกิจ
• เรียนรู้ Business Model Canvas เครื่องมือใหม่สำหรับ เริ่มต้นธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโต  9 องค์ประกอบของ BMC
Customer Segments กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• แบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างไรให้ได้กำไรสูงสุด? ลูกค้าแบบไหนเหมาะกับธุรกิจคุณ? 
• อายุ การศึกษา ที่อยู่อาศัย อื่นๆ
***Work Shop*** Customer Segments  
Value Propositions  สิ่งที่นำเสนอแก่ลูกค้า
• การสร้างจุดขายอย่างไรให้ โดนใจลูกค้าและชนะคู่แข่งอย่างขาดลอย?
• คุณค่าของสินค้าและบริการทำไมต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า
• เรียนรู้ ส่วนประสมทางการตลาด (4P-7P)
***Work Shop*** Value Proposition 
Channels & Strategies in each stage ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า
• การโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ผ่านความเข้าใจลูกค้าในแต่ละขั้นตอน
• ช่องทางเข้าถึงลูกค้า ทั้งแบบ Offline และ Online
***Work Shop*** Value Proposition 
กิจกรรม
Customer Relationships การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
• ออกแบบสินค้าและบริการรวมทั้งช่องทางเข้าถึงลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
• รักษาลูกค้าอย่างไรให้อยู่กับเราไปนานและบอกต่อลูกค้ารายอื่น?
***Work Shop*** Customer Relationships 
Revenue Streams รายได้ของกิจการ
• การวางแผนรายได้ ที่คุณทำตามเพื่อเพิ่มยอดขายได้ทันที
• List รายการรายได้ตามกลุ่มเป้าหมาย
***Work Shop*** Revenue Streams
Key resource ทรัพยากรหลัก
• การใช้วัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักร และคนงานรวมทั้งทรัพยากรอะไรอีกที่จะผลิตสินค้าหรือบริการที่เราขายอยู่นั้น 
• ระบุต้องใช้เงินทุนมากหรือน้อยเพียงใด
***Work Shop*** Key resource
Key activities กิจกรรมหลัก
• กิจกรรมสำคัญที่คุณต้องเลือก focus
• List รายการกิจกรรมหลักของโครงการที่จะลงมือทำ
***Work Shop*** Key activities
Key partners คู่ค้าและเครือข่ายสนับสนุน
• เครือข่ายพันธมิตรเพื่อลดต้นทุนและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
• หุ้นส่วนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
***Work Shop*** Key partners
Cost structure โครงสร้างต้นทุน 
• ต้นทุนของสินค้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งคงที่และผันแปร
• วิธีการต่างๆในการลดต้นทุน
***Work Shop*** Cost structure
• เชื่อมโยงกลยุทธ์ และกำหนดลงใน CANVAS ปัจจุบัน
• เชื่อมโยงกลยุทธ์และกำหนดลงใน CANVAS แผน 5 ปี

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน