ติดต่อสอบถาม

เปิดสมองยืนหนึ่ง...ด้วยทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

เปิดสมองยืนหนึ่ง...ด้วยทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

หลักสูตร เปิดสมองยืนหนึ่ง...ด้วยทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์

(Strategic thinking)

 

เคยเจอมั้ย...?

 1. โลกเปลี่ยนไว ปรับตัวไม่ค่อยทัน
 2. จะพลิก Pain point สู่ Gain point เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน ทำไง?
 3. อยากจะคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ยังคิดไม่ออกเท่าใดนัก

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาวิธีคิด & ทักษะเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่องค์กร ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ทำอย่างไร?
 2. จะอ่านสถานการณ์และสร้างกลยุทธ์ได้เก่งๆ แบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำยังไง?
 3. จะขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมายอนาคตอย่างทรงพลัง เต็มศักยภาพ ทำได้อย่างไร?
 4. จะฝึกให้ทุกคนระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด สร้างสรรค์ แบบเห็นผลเร็ว ได้อย่างไร?
 5. จะคิดค้นสิ่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างเหนือชั้น ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

09.00 - 11.00 น.   Module I: เข้าใจภาพรวม ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ ท่ามกลางโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่นักคิดเชิงกลยุทธ์
 • 3W…บันได 3 ขั้นแห่งการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
 • ถอดรหัส ABC…3 ระดับแห่งการคิดเชิงกลยุทธ์
 • VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน
 • การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 3 ประเภท....ผู้นำองค์กรต้องรู้
 • FMI strategic thinking model: 8 คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับนักคิดเชิงกลยุทธ์ ยุคโลกพลิกผัน
 • McKinsey & Company’s model: การคิดเชิงกลยุทธ์...หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน 3W เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัตินักคิดเชิงกลยุทธ์” 3W

11.00 – 12.00 น.  Module II: พัฒนาคุณสมบัติด้าน Analysis ด้วยการคิดใช้เหตุผลอย่างครบวงจร…เพื่อ Aim 2

 • 4 รู้...จุดกำเนิด SWOT ยุคโลกพลิกผัน
 • SWOT…เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างทันเกม
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน SWOT จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • แกะรอย 4567…รหัสลับปัจจัยที่นักกลยุทธ์ต้องวิเคราะห์
 • SWOT + TOWS…คู่หูเครื่องมือแห่งการคิดเชิงกลยุทธ์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Challenging Riddle”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในคิดเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “วิเคราะห์เชิงยุทธ์” SWOT

13.00 – 14.00 น.  Module III: พัฒนาคุณสมบัติด้าน Systems thinking ด้วยภาพอนาคตที่ชัดเจน…เพื่อ Aim 3

 • Work smart กว่าที่คิด...ด้วย 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง
 • VGT…เคล็ดลับการทำวิสัยทัศน์ให้จับต้องได้
 • Smart…5 องค์ประกอบเพื่อตั้งเป้าอย่างทรงพลัง (Goal setting)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Smart จาก CEO’s story
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Smart

14.00 - 15.00 น.   Module IV: พัฒนาคุณสมบัติด้าน Creativity ด้วยวิธีคิดแบบ Six thinking hats…เพื่อ Aim 4

 • L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)
 • R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)
 • ทำไม ประชุมนาน แต่งานไม่ได้? นี่คือ 6 สัญญาณ & ทางออก
 • ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ (Six thinking hats)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน หมวก 6 ใบ จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • 3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย
 • 10 Pain Points (โจทย์ปวดใจ)…ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน
 • Create…6 จุดเปลี่ยนเพื่อคิดสร้างสรรค์ทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ

15.00 - 15.45 น.   Module V: พัฒนาคุณสมบัติด้าน Intuition ด้วยดนตรีบำบัด & NLP …เพื่อ Aim 5

 • Deep…4 คุณสมบัติแห่งนักนวัตกรรมพลิกโลก (Innovator type)
 • ใครสมองล้า?...นี่คือ 2C คิดปิ๊งแว๊บ แบบนักนวัตกรรม 
 • 7 สุดยอดคำถามกระตุกคิด “ปิ๊งแว๊บ” Deep
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • 15 เคล็ดลับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดแบบ “ปิ๊งแว๊บ” (AHA Moment!) ด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค คิด “ปิ๊งแว๊บ ” Deep

15.45 - 16.00 น.   Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 • สรุปสาระสำคัญ
 • ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่ คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, คิดริเริ่มสร้างสรรค์, คิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
 • 4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. วิเคราะห์เชิงยุทธ์ 2. ตั้งเป้าทรงพลัง 3. ระดมสมองด้วยหมวก 6 ใบ 4. คิด “ปิ๊งแว๊บ”
 • 4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 5 จุดเปลี่ยนสู่นักคิดเชิงกลยุทธ์, 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง, 6 จุดเปลี่ยนเพื่อคิดสร้างสรรค์ทั่วทั้งองค์กร, 15 เคล็ดลับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)

 ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน