ติดต่อสอบถาม

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

หลักสูตร การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

 

แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนมีจำนวนผู้ตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  จึงอาจทำให้ไม่สามารถดูดซับแรงงานกลับเข้าระบบได้รวดเร็วเพราะทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการ

    วิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

หัวข้อการสัมมนา

 • ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
 • ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกำหนดภาระงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ
 • ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
 • กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคน
 • การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)
 • การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)
 • การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)
 • การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis)
  •   การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของแรงงานที่เหมาะสม
 •  การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการใช้กำลังคน 
 •  เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน
 • วิเคราะห์กระบวนตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Workflow Analysis)
 • วิเคราะห์ตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน (Work Measurement /Time & Motion Study)
 • วิเคราะห์ตามสัดส่วนหรืออัตราส่วนต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio)
  •  การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ
   •  กรณีสายงานขาย
    • เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน
    • เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานขายเป็นฐาน
    • เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน
   • กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต
    • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน
    • โครงสร้างต้นทุนการผลิต
    • Level Production with overtime and subcontract
    • Chase Plan
    • Level Production with back order as need
  •   กระบวนการจัดทำงบประมาณกำลังคนประจำปี
  •   การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ
 •   แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
 •   Workshop : -การวิเคราะห์งาน

-การวิเคราะห์ภาระงาน

-การวิเคราะห์อัตรากำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน