ติดต่อสอบถาม

การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R

การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R

หลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R 

(Interview and Selection based on ST-A-R)

           องค์กรยุคใหม่ใช้การสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) หรือการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Technique แต่ก็มีปัญหาเหล่านี้อยู่ อาทิเช่น

           สัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) แต่กลับใช้ Competency ที่ไม่สอดคล้องกับงานและองค์กรในการสัมภาษณ์ (หลงทิศ)

ใช้ Competency จากงานสัมภาษณ์แบบเดิม ๆ แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R (ผิดทางมวย)

สัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมด้วย Competency แต่ไม่ได้ประเมิน Competency ตามตำแหน่งงาน (ป่วยสาหัส)

ประเมินได้แต่พฤติกรรมตามCompetency แต่ประเมินความสามารถตาม Competency ไม่ได้ (จัดยาผิด)

ได้พนักงานใหม่ที่ความสามารถไม่ตรงกับตอนที่สัมภาษณ์ (หนังไม่ตรงปก)

           ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ จำเป็นพัฒนา "เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกเชิงลึกแบบ Competency Based Interview ด้วย ST-A-R Technique ให้เป็น Series" ที่จะช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้หนังที่ตรงปก ได้บุคลากรที่ เป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R ได้

-สามารถวิเคราะห์และคัดเลือก Competency ที่สอดคล้องกับงานและองค์กร ไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบ อิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-สามารถตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R อย่างเป็นขั้นตอน จาก Competency ได้ อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับงาน

-สามารถสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน

-เสริมสร้างเทคนิคการประเมินและคัดเลือกพนักงานใหม่ตาม Competency ของแต่ละตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ได้ทั้งคนเก่ง คนดี มีความสามารถตรงตามความต้องการ 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์พนักงานใหม่แบบ ST-A-R Techniques

การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R คืออะไร

ทำไมฝ่ายทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และผู้บริหารยุคใหม่นิยมใช้ ST-A-R Techniques ในการสัมภาษณ์

แนวคิดการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R

ST-A-R Techniques กับ Competency สัมพันธ์กันอย่างไรในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ?

ส่วนที่ 2 : กระบวนการสัมภาษณ์งาน สำหรับผู้บริหารและ HR ยุคใหม่

7 ขั้นตอนสำคัญที่การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพควรทำ

แนวทางการนำ ST-A-R Techniques มาใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์

Role Play 1 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการนำ Job Description ของตำแหน่งที่รับสมัคร มาเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์

องค์ประกอบสำคัญของ Job Description ที่ผู้บริหารและ HR ยุคใหม่ “ต้องใช้” ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Job Description ยุคใหม่ Version 4

แนวทางการวิเคราะห์ Job Description มาใช้ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบอิงขีดความสามารถ (Competency Based Interview : CBI)

Competency Based Interview (CBI) คืออะไร ?

ขั้นตอนการวิเคราะห์และกำหนดขีดความสามารถ (Job Competency) จาก Job Description

แนวทางการวิเคราะห์และคัดเลือกขีดความสามารถ (Competency) เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และคัดเลือก Competency จาก JD เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

ตัวอย่าง : คำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ Competency

ส่วนที่ 5 : แนวทางการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมภาคปฏิบัติ (ST-A-R Question in Practice)

Trick ในการตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมจาก Competency ที่ง่ายและได้ผล (Effective ST-A-R Question)

ตัวอย่าง : คำถามเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Question

เทคนิคการวิเคราะห์เจาะลึก Competency ของผู้ถูกสัมภาษณ์ด้วย ST-A-R Technique

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งชุดคำถามสัมภาษณ์งานแบบ ST-A-R จาก Competency

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3 Know

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงาน ด้วย ST-A-R ขั้นเทพ ด้วยคำถาม Know What – Know Why – Know How

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์เจาะลึก/เค้นผู้สมัครงาน (Probing ST-A-R)

แนวทางการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม แบบวิเคราะห์และทวนสอบผู้สมัครงาน (Probe ST-A-R)

Role Play 2 : ฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ด้วยST-A-R ขั้นเทพ แบบ 3Know

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการคัดเลือกผู้สมัครงาน ให้ได้หนังที่ตรงปก

หลัก "6 ไม่ 1 ทำ" ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ลดอคติและได้หนังตรงปก

3 หลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัครงานจากผลการสัมภาษณ์งาน

เทคนิคการประเมินผู้สมัครงานแบบใหม่ ด้วย Competency Based Selection (CBS) แบบ 4 ระดับความสามารถ ที่วิเคราะห์คนได้ตรงกับงานและบริษัท

ตัวอย่าง : แบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ตามตำแหน่งงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกระดับที่ต้องสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

 

รูปแบบและวิธีการสัมมนา :

การบรรยาย (Lecture) และการยกตัวอย่างประสบการณ์

การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ : เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) เป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ ด้วย Competency และ STAR Technique

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน