ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร เทคนิคการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์

หลักการและเหตุผล

          ทุกองค์กรในแต่ละอุตสาหกรรมเมื่อทำธุรกรรมกับทางลูกค้า สิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือ การติดตามค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ลูกค้ามาซื้อหรือใช้บริการ ที่อาจไม่ได้ชำระตามกำหนด  ในองค์กรจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานในการติดตามทวงหนี้ผ่านช่องทางโทรศัพท์  ทั้งนี้การติดตามทวงหนี้ยังคงต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสื่อสารกับลูกค้าที่ดี  ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา  การแจ้งให้ลูกค้าทราบึถึงผลกระทบหากไม่ชำระตามกำหนด  อย่างไรก็ตามพนักงานยังคงต้องรักษาถึง มารยาทการสื่อสารทางโทรศัพท์ การใช้น้ำเสียงที่หมาะสม หรือวิธีการใช้โทรศัพท์ รวมถึงการใช้คำพูดกับลูกค้า  ในสภาวะปัจจุบันเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ใช้ความพยายามในการติดต่อลูกค้าที่เกินกำหนดชำระเพื่อให้ลูกค้าได้ชำระเงินตามเป้าหมาย ไม่ให้เกิดหนี้สูญซึ่งเป็นผลกระทบกับรายได้ขององค์กร  หน่วยงานติดตามหนี้จึงจำเป็นที่จะต้องพยายามติดตามหนี้จากทางลูกค้า ทั้งนี้ยังคงมีพื้นฐานของการบริการอย่างไรลูกค้ายังคงเป็นลูกค้า และแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กร

          หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองกับลูกค้าในการติดตามทวงถามหนี้ที่เกินกำหนดการชำระจากลูกค้า เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของรายได้ ลดการเกิดหนี้สูญ   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท หน้าที่และความสำคัญของงานในการสื่อสารติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเทคนิควิธีการและนำไปปฏิบัติงานในการสนทนาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ลดการเกิดหนี้สูญ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำทักษะการติดต่อสื่อสารในการติดตามหนี้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้ออบรม

Module # 1 : Module 1 : Mindset และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่

สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการหน้าที่และบทบาทของตนเองด้วย Coaching card Points of you (เป็นเครื่องมือระดับโลกใช้ในการโค้ช)

 • Workshop : การสำรวจตัวเองและการพัฒนาในบทบาทหน้าที่
 • บทบาท หน้าที่และความสำคัญของงานในการสื่อสารติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
 • Mindset และคุณสมบัติของพนักงานทวงถามติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
 • การควบคุมอารมณ์และความเข้าใจในการรับอารมณ์ลูกค้าในการติดตามทวงหนี้

Module 2 :  ทักษะพนักงานติดตามทวงหนี้อย่างมืออาชีพ

 • การเตรียมความพร้อม การวางแผนก่อนการโทรหาลูกค้าในการติดตามทวงหนี้
 • วางแผน การเตรียมตัว และจัดทำ Scrip ก่อนการโทรหาลูกค้า
 • เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
 • ทักษะการสื่อสารการใช้คำพูด การเจรจาต่อรอง น้ำเสียงในการติดตามทวงถามการชำระหนี้จากลูกค้า
 • วิธีการรับมือกับลูกค้าในประเภทต่าง ๆ
 • สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ การทำลายในการสื่อสารติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์
 • วิธีการลดความเครียดในการปฏิบัติงาน
 • Workshop จากสถานการณ์การปฏิบัติงานจริง /วิทยากรให้คำแนะนำ

หมายเหตุ หลักสูตรนี้เน้น Workshop เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานปฏิบัติงานติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                                   40 %
 2. ฝึกปฏิบัติ Workshop                                                       60 %

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 1 วัน ต่อ 1 รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน