ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร วิเคราะห์การฟัง และเทคนิคการจับประเด็นให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร วิเคราะห์การฟัง และเทคนิคการจับประเด็นให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร วิเคราะห์การฟัง และเทคนิคการจับประเด็นให้มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคโลกาภิวัตน์ และอนาคตข้างหน้าที่กำลังจะเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสาร เป็นรูปแบบที่ไม่มีขอบเขตจำกัด ไม่มีอาณาเขตหรือพรมแดนที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั่วโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ การสื่อสารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราจะสื่อสารด้วย อย่างเช่น บางคนที่อยู่ในองค์กร มีความรู้ ความสามารถมากแต่ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งความไม่เข้าใจกัน เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

นอกจากนี้ การฟัง การถาม และการจับประเด็นการสื่อสาร ยังส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกัน เพราะว่าจะทำให้มีการสื่อสารไม่ตรงประเด็นที่สื่อออกไป ความเข้าใจไม่ตรงกัน และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ อันจะนำไปสู่ผลงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การสื่อสาร ทักษะการฟัง การถาม และการจับประเด็น และตรงจุดมุ่งหมายโดยรวมให้มีประสิทธิภาพและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์การฟัง การจับประเด็นได้อย่างเป็นระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อเรียนรู้แนวทางการสื่อสารในการสร้างบรรยากาศ ลดแรงกดดัน และสื่อสารในแนวทางเดียวกัน
 3. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการฟัง เพื่อจับประเด็น และการสื่อสารที่ตรงประเด็นกับสื่อสารออกไป ให้มีความเข้าใจตรงกัน

 

เนื้อหาการเรียนรู้

1.ก้าวแรกของการสื่อสาร การฟัง และจับประเด็น

 • กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร การฟัง และจับประเด็น
 • การปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองในการฟังและจับประเด็น
 • Activity: ทักษะการฟังแบบ Proactive และแบบ Reactive

2.ทักษะสำคัญและปัจจัยเกื้อหนุนในการฟัง และจับประเด็น

 • ทักษะสำคัญในการฟัง และจับประเด็น
 • ปัจจัยเกื้อหนุนในการฟัง และจับประเด็น

3.คุณคือ ผู้ฟังสไตล์ (DISC Style) ไหน?

 • คุณรู้จักสไตล์ (Style) ตัวเองมากแค่ไหน?
 • แบบวิเคราะห์คุณลักษณะบุคคลด้วย DISC Model
 • คุณรู้จักสไตล์ (Style) คู่สนทนาแต่ละ Style ดีแค่ไหน?

4.เทคนิคการสื่อสารกับคนต่างสไตล์ เพื่อผลสำเร็จในงาน

 • Workshop: คุณจะรับมือกับคนแต่ละสไตล์ได้อย่างไร ?
 • Workshop: การปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละสไตล์
 • Workshop: สิ่งที่ควรทำ และสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง กับคนต่างสไตล์

5.ทักษะการสื่อสารเพื่อการฟัง และจับประเด็น

 • การสื่อสารทางเชิงบวก
 • ทักษะการฟัง
 • ทักษะการจับประเด็นและการสะท้อนกลับ
 • Case Study: ทักษะการจับประเด็นและการสะท้อนกลับ

6.เทคนิคการจับประเด็นสำคัญจากการฟังอย่างตั้งใจ

 • สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
 • เทคนิคการฟังด้วย VOICE Model
 • เทคนิคการจับประเด็นสำคัญจากจุดประสงค์
 • Role Playing: การสร้างบทสนทนาเพื่อการฟัง และการจับประเด็น

รูปแบบการเรียนรู้

 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • สื่อมัลติมีเดีย (Audio & Visual)
 • Role Play: จำลองสถานการณ์เทคนิคการฟัง และจับประเด็น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการเรียนรู้

       บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กำหนดไว้

จำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้

           Inhouse Training ไม่เกิน 30 คน/รุ่น (เน้นภาคปฏิบัติ 70 % และบรรยาย 30%)

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร. อิทธินันท์ สันทัศ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน