ติดต่อสอบถาม

ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

ในโลกนี้คงมีวิธีการบริหารจัดการคนหรือเทคนิคต่างๆ มากมายและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แต่บางครั้งทำไมถึงยังล้มเหลวกันในการทำงานในองค์กร ทุกคนในองค์กรไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกัน หัวหน้างานก็ต้องอาศัยลูกน้องในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารในองค์กรในการขอคำปรึกษาต่างๆ ผลงานหรือประสิทธิภาพในการทำงาน เชื่อว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานอยากได้ผลงานที่ดี แต่เราทำงานกับบุคลากรที่แตกต่างกัน การที่เราเป็นหัวหน้างาน เราก็ต้องเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกอื่น ๆ และต้องเข้าใจตัวเองด้วย สิ่งที่ใกล้ตัวเราและมีผลกับการปฏิบัติงานโดยตรง คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในองค์กร ถ้าการสื่อสารไม่ดีก็เป็นปัญหาของคนทำงานทุกคน กำลังใจถดถอย มีผลถึงการประสานระหว่างส่วนงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลถึงพนักงานขาดความสามัคคี ต่างคนต่างทำงาน มีการลาออกเกิดขึ้น หากอยากสำเร็จในการทำงาน เราควรเรียนรู้การสื่อสารและการเข้าใจบุคคลที่มีความแตกต่างแต่ต้องงานร่วมกัน องค์กรเจริญเติบโตไปถึงเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1.ผู้รับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงาน

2.ผู้รับการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร

3.ผู้รับการอบรมสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลักDISCเพื่อความสำเร็จ

4.เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม

Module # 1เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

-กิจกรรมละลายพฤติกรรม

-ความสำคัญของแต่ละบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กร

-ดูคลิปVDOในการมององค์กรร่วมกัน

-กิจกรรมCheck inกับPoints of you (มุมมองที่ตัวเองมอง และผู้อื่นมองเรา)

-เรียนรู้อุปสรรคปัญหาทางการสื่อสาร และประสานงานในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

-การสร้างทัศนคติเชิงบวก ปัจจัยที่ผลกับสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ

-กิจกรรมฉลากตัวเอง เพื่อเข้าใจในการเข้าไปสื่อสารกับผู้อื่น

-เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC

-กิจกรรมการทำTestและฝึกการสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ (กลุ่ม)

-เรียนรู้7Csเพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

-เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

-เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ

-กิจกรรมฝึกการปรับคำพูดจาก cardคำ

Module # 2เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-หลักแนวคิดและความสำคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน

-ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน

-การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

-Work shopการสื่อสารสันติ

-ลักษณะของการประสานงานทีดี และแนวทางปฏิบัติในองค์กร

-ปัญหา และผลกระทบในการติดต่อประสานงานในองค์กร

-เทคนิควิธีในการประสานงาน

-Work shopในการเข้าไปประสานงานในแต่ละส่วนงานโดยใช้พฤติกรรมที่อบรมในช่วงเช้า

-ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไป (Don't)และการสื่อสารผ่านSocial Media /App Line

-วิธีการที่เหมาะสมในการ การใช้ภาษาเขียนในการประสานงานผ่านE-mail

-Work shopฝึกการเขียนในการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างาน/ฝ่าย ผู้จัดการ

รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 60 %

2.กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม40%

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน