ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อความสำเร็จขององค์กร

(Individual Development Plan for Organization Success)

 

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน และได้นำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรบนฐานความสามารถของตำแหน่ง (Competency-Based Learning) มาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฉะนั้นเพื่อบรรลุผลดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถกำหนดเส้นทางฝึกอบรมและพัฒนาตามความสามารถของตำแหน่งงาน (Competency Development Roadmap & IDPs) ได้ ซึ่งเปรียบเสมือน แผนที่การเดินทาง ที่ใช้สำหรับนำทางบุคลากรในองค์กรในพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง พร้อมที่จะสร้างผลงาน (Performance) ให้กับตนเอง และองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะเบื้องต้นในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) และสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้กับทีมงานในหน่วยงานตนเองได้
  3. เพื่อ Workshop สำหรับจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs) เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้จัดการและหัวหน้าหน่วยงานสามารถนำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลับไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงานได้เลย

หัวข้อบรรยาย

1. ผู้บริหารยุคใหม่กับการพัฒนาคนเชิงกลยุทธ์

2. แนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)

3. เทคนิคและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDPs)

4. แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆที่ใช้ในการกำหนดและประยุกต์ใช้แผน IDPs

 

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture 40%

Workshop / Case Study 60%

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน