ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ 

(Interview & Selection Techniques)

ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างมั่นคง ด่านแรกที่สำคัญคือการสัมภาษณ์และ คัดเลือกคนเก่ง คนดี มีความสามารถและเหมาะสมกับองค์กรเข้าร่วมงาน แต่การสัมภาษณ์และคัดเลือกจริง อาจประสบกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น

1. จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน (หนังไม่ตรงปก)

2. ตัดสินใจผิดพลาดไม่จ้างคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน

3. ผู้มาสมัครงานคนโน้นก็ดีคนนี้ก็เด่นไม่รู้จะตัดสินใจเลือกคนไหนดี ?

4. ผู้มาสมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ยังไม่โดนใจ แล้วจะเลือกดีไหมหนอ ?

5. คะแนนประเมินผลการสัมภาษณ์ HR กับ Line Manager ไม่สอดคล้องและใช้ความรู้สึกในการประเมิน

หลักสูตรนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น จากประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานกว่า 20,000 คน จากหลากหลายธุรกิจกว่า 30 ปี..........มาเป็น Public Training

พร้อมตัวอย่างคำถามเด็ดในการสัมภาณ์ Competency แบบ "เก่งงาน-เก่งคน-เก่งคิด" และแบบประเมินการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย Competency

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการอบรม :

เสริมสร้างทักษะในการสัมภาษณ์และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ตรงกับที่องค์กรต้องการและคาดหวัง

สามารถตั้งคำถามการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ "คนเก่ง คนดีมีความเหมาะสม" ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์

สามารถสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความเหมาะสมกับงานและองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหา "หนังไม่ตรงปก"

สามารถออกและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ด้วย Competency ตามตำแหน่งงานที่ประเมินขีดความสามารถผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ลดการใช้ความรู้สึกในการประเมิน

สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานใหม่และค่าประสบการณ์ในการตกลงว่าจ้างได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับการบริหารค่าจ้างขององค์กร

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (COURSE OUTLINE) :

1) ปัญหาที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ และแนวทางแก้ไขอย่างยั่งยืน (Interview & Selection Problem and Solution)

2) เคล็ด (ไม่) ลับ...เทคนิคที่ผู้บริหารและ HR มืออาชีพใช้ในแต่ละขั้นตอนของการสัมภาษณ์ ตั้งแต่การวางแผนการสัมภาษณ์จนถึงขั้นประเมินผลการสัมภาษณ์ (Professional Interview Techniques)

Workshop 1 : Self-assessment การสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

3) วิธีการและเทคนิคการตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกเชิงพฤติกรรมแบบ ST-A-R Techniques

4) วิธีการและเทคนิคการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เจาะลึกผู้สมัครงานระดับพนักงานถึงผู้บริหาร ด้วย 3 Know (Interview Tricks)

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

Workshop 3 : Role play สัมภาษณ์งานเจาะลึกเชิงพฤติกรรมการทำงานด้วย ST-A-R และ 3 Know

5) เครื่องมือที่ใช้การสัมภาษณ์ให้ได้พนักงานใหม่ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กร (Interview Tools)

6) การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้สมัครด้วย Competency ให้ตรงกับตำแหน่งงาน (Interview & Selection base on Competency)

7) ข้อผิดพลาดที่ทำให้จ้างคนผิดและตัดสินใจพลาด ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

8) วิธีการและเทคนิคการออกแบบและทบทวนแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน (New Interview Evaluation Design)

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติออกแบบและทบทวนแบบประเมินการสัมภาษณ์ยุคใหม่ด้วย Competency

9) เทคนิคการกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์ (New Comers Wage and Plus experience)

Workshop 5 : Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และบวกค่าประสบการณ์

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

1. การบรรยายจากประสบการณ์จริงในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานใหม่มากกว่า 30 ปี

2. การจัดทำ Workshop ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

3. Role Play การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมด้วย STAR Technique และ 3 Know

4. Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และค่าประสบการณ์

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน