ติดต่อสอบถาม

จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาอย่างมืออาชีพ

จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร จุดประกายความคิดใหม่ เสริมอาวุธการสรรหาอย่างมืออาชีพ

           พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคนเชิงรุก เพื่อรองรับการสรรหาคน จากปัญหาแรงงาน เช่น หาคนที่ใช่ไม่ได้ คุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็นต้น กับสภาวะวิกฤติที่ผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวออกจากวิธีเดิม ๆ แล้วค้นหายุทธวิธีการใหม่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ที่สามารถตอบโจทย์ให้กับองค์กรได้ในทุกประเด็น โดยหลักสูตรนี้ได้ออบแบบมาโดยเฉพาะ  นอกเหนือจากนำเสนอกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาแรงงานแล้ว ยังนำเสนอยุทธวิธีการสรรหาพนักงานแนวใหม่เป็นอาวุธที่จะทำให้องค์กรสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมาย และเป็นนักสรรหามืออาชีพอย่างแท้จริง 

เนื้อหาหลักสูตร 

 • ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาคน
 • บทบาทของนักสรรหาคนในยุคการขาดแคลนแรงงาน
 • การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน ( Supply) ด้านแรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการสรรหาคน
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก
 • ฝึกปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์การสรรหาคน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงาน
 • กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเชิงรุกยุคใหม่
  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหา
  • การแบ่งส่วนของตลาดแรงงาน
  • ส่วนผสมของเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหาคน
  • การเลือกช่องทางการสรรหาที่ถูกต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
   • รวมกลยุทธ์เพื่อการสรรหาพนักงานเชิงรุก  
 • การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติของคน “เก่งและดี” ที่องค์กรต้องการ
 • เครื่องมือใหม่ ๆ ที่นิยมใช้ในการดึงดูดและจูงใจคนยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
 • มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาคน  (ทางเลือกอื่นที่มิใช่การสรรหา) 
  • การบริหารอัตรากำลังระยะสั้น-ยาว (Manpower Planning)
  • การสร้างคนจากภายใน (IDP, Successor Planning)
  • การเพิ่มทักษะการทำงาน (Multi Skills)
  • การควบรวมงาน (Combine Jobs)
  • ฯลฯ
 • Workshop จากกรณีศึกษา การกำหนดกลยุทธ์การสรรพนักงานเชิงรุก
 • วิเคราะห์สถานการณ์แรงงานหลังยุควิกฤติโควิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 • ถาม-ตอบ ประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข

 

 วิธีการฝึกอบรม

•  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 • ระดมสมอง จุดประกายความคิด

•  Workshop จากกรณีศึกษา

 

เหมาะสำหรับ

•   ผู้บริหารองค์กร 

•   ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน