ติดต่อสอบถาม

Professional Training Officer (นักฝึกอบรมมืออาชีพ)

Professional Training Officer (นักฝึกอบรมมืออาชีพ)

หลักสูตร Professional Training Officer

(นักฝึกอบรมมืออาชีพ)

วัตถุประสงค์
1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร
2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม
3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop 
1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม
3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ
4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ
     • การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
     • การกล่าวเปิดการอบรม
     • การกล่าวแนะนำวิทยากร
     • การกล่าวขอบคุณวิทยากร 
     • การกล่าวปิดการอบรม
5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ
6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม
7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม
8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น
10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร
12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)
     • การเตรียมการก่อนการอบรม
     • การอำนวยการระหว่างอบรม
     • การจัดการหลังการฝึกอบรม
13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)
     • ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
     • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
     • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
     • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
     • สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
     • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร 
14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน