ติดต่อสอบถาม

การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center

การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center

หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์สำหรับพนักงาน Call Center”

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อภาพลักษณ์และธุรกิจขององค์กร  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ และสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

เนื้อหาในการฝึกอบรม

          -      ความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อภาพลักษณ์และ

                    ธุรกิจขององค์กร

 • การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 • ตัวอย่างประโยคและสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยทางโทรศัพท์
  • การทักทาย
  • การแนะนำตัว
  • การซักถาม เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
  • การขอให้ลูกค้าเล่าเรื่อง
  • การขอให้ลูกค้าทวนสิ่งที่พูด
  • การขอให้ลูกค้าขยายความสิ่งที่พูด
  • การแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
  • การกล่าวขอบคุณ/ลาก่อนวางสาย
 • การโต้ตอบกับลูกค้าที่มีอารมณ์หรือโต้แย้ง
 • การฝึกปฏิบัติ ตามด้วยการวิพากษ์

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          พนักงาน Call Center ทุกคน  

วิธีการฝึกอบรม

          บรรยาย ยกตัวอย่าง พูดคุย ซักถาม แบบฝึกหัด กรณีศึกษา ตามด้วยการวิพากษ์ 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

          1 วัน (09.00 – 16.00 น.)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ. สุธาสินี เกรียงศักดิ์พิชิต

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน