ติดต่อสอบถาม

Feedback เห็นผล คนพร้อม...แบบโค้ชมืออาชีพ

Feedback เห็นผล คนพร้อม...แบบโค้ชมืออาชีพ

หลักสูตร Feedback เห็นผล คนพร้อม...แบบโค้ชมืออาชีพ

(Effective Coaching)

เคยเจอมั้ย...?

 • เคยแนะนำ สอนบอกไปแล้ว ก็แก้ไขได้ผลดีตอนแรกๆ แต่ไม่นานก็เหมือนเดิม
 • ทีมงานที่อาวุโสกว่า ไม่ฟังใครง่ายๆ จะตักเตือน ว่ากล่าว ยังไง?
 • บางคนมักมองแง่ลบ ค้านต้านอยู่เรื่อย จะชี้แนะเตือนสอนเพื่อปรับพฤติกรรมนี้อย่างไร?

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะการสอนงาน (Coaching) การตักเตือนแก้ไข (Feedback) แบบงานได้ผล คนมีแรงใจ เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานแบบยกทีม ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการสอนงาน (Coaching) การตักเตือนแก้ไข (Feedback) ที่มีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร?
 2. จะสร้างความสนิทสนม ลดช่องว่าง ช่วยให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจ เพื่อประสานพลัง ทำได้อย่างไร?
 3. จะสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ทุกคนให้มีพลังกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างไร?
 4. จะสื่อสารให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมอย่างได้ผลเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ทำอย่างไร?
 5. ท่ามกลางแรงกดดัน จะคลี่คลายอารมณ์และเพิ่มความเข้าอกเข้าใจต่อกัน ได้อย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content):

Module I: เข้าใจภาพรวม การสร้างแรงใจและประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยแนวคิด 7Q…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ โค้ชมืออาชีพ
 • ถอดรหัส 3C…3 ความลับแห่งโค้ชมืออาชีพ
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน 3C เชิงวิเคราะห์
 • VUCA+BANI…ความท้าทาย & ผลกระทบ แห่งยุคโลกพลิกผัน
 • วงจร COACH…5 ขั้นตอนแห่งการสอนงาน (Coaching)ที่มีประสิทธิภาพ
 • Competency-gap assessment… บันไดขั้นแรกเพื่อวิเคราะห์ & วางแผนการโค้ชอย่างมืออาชีพ
 • Ask…เคล็ดวิชา ถามกระตุกคิด (Thought-provoking questions)
 • 4E…ฉลาดฟังอย่างยืดหยุ่น ให้ได้ใจ & ได้งาน (Adaptive listening)
 • 4ทิศ คิดบวก...เคล็ดวิชามุมมองพลิกวิกฤติ (Optimism)
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 3C
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ 3C

Module II: พัฒนา Create trust ด้วย การพูดคุยแบบเปิดใจ …เพื่อ Aim 2

 • Join…ความลับคน 4 รุ่น ชี้อนาคตองค์กร
 • 1+3 …เคล็ดลับคุยเพลินได้เพื่อน แบบ เล่า ฟังชมถาม
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 1+3 จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • อ่าน 5 ภาษากาย รู้ภาษาใจ
 • 4อ ...คุยกันแบบคนคุ้นเคย ด้วย 30 คำถามเปิดใจ
 • ABC…ไขรหัสลับ ชื่นชมทรงพลัง
 • ใครรวยเพื่อน?...นี่คือ 8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Trust fall”…เพื่อตระหนักถึงช่องว่างระหว่างวัย และ ผลกระทบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” 1+3

Module III: พัฒนา Challenge & Encourage ด้วย การสร้างแรงใจแบบ Motivation 3.0…เพื่อ Aim 3

 • ฉันสร้างแรงใจ?...นี่คือ 5 สัญญาณชี้ผู้นำแห่งแรงบันดาลใจ
 • Drive…กุญแจ 4 ดอกสื่อสารสร้างแรงใจ ทุกช่วงวัย
 • แรงใจไม่มีวันหมด ! ...กด Like ด้วย 4 มุมมองเชิงบวก
 • ทีมใหม่ ไฟลุก ! นี่คือ 3S…บันได 3 ขั้นแห่งชื่นชมดลใจ
 • รู้เท่าทัน D&E…2 ขั้วที่แตกต่างแห่งการให้กำลังใจ
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3G จาก CEO’s story
 • 15ม...เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Artist”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ชื่นชมดลใจ” 3S

Module IV: พัฒนา Check ตรวจแนะนำ ด้วย การ Feedback & Feedforward เชิงบวก…เพื่อ Aim 4

 • เตือนแล้วยังเฉย ? นี่คือ 2F…จุดเปลี่ยนแห่ง Feedback ที่ได้ผล
 • เตือนสติ VS ตำหนิ ?...นี่คือ 5 ธงแดง ชี้แนะไม่เวิร์ค
 • 3ช...ก้าวที่ใช่แห่งการชี้แนะเชิงบวก (Positive feedback)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3ช ในบริบทการทำงาน
 • ฉันสร้างแรงใจ?...นี่คือ 9 เคล็ดวิชา Feedback
 • Fwd…3 ความลับแห่ง Feedforward
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 Alignment”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการทำงานที่สอดคล้องกัน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ชี้แนะเชิงบวก” 3ช

Module V: พัฒนา Courage และ Hold to win ด้วย มุมมองที่เข้าอกเข้าใจผ่านดนตรีบำบัด…เพื่อ Aim 5

 • ฉันยึดติด VS ยืดหยุ่น? นี่คือ Fix…3 อุปสรรคของการคิดยืดหยุ่น
 • Steve Jobs’ success story: กรณีศึกษา GAP
 • SEE…เคล็ดวิชาพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 2C…กุญแจประสานพลังความต่าง
 • 7 สุดยอดคำถามพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • 9 วิธีเพิ่มพูน “คิดยืดหยุ่น” เข้าใจคน (Empathy)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดยืดหยุ่น” SEE

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 • 70:20:10…ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 • สรุปสาระสำคัญ...เพื่อปรับใช้ & ฝึกฝน
 • FU Test + 3C…ทดสอบตน เพื่อยกระดับทักษะอนาคต แบบยั่งยืน

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 70/30 (Workshop/Theory), Role play, ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่ สื่อสารจูงใจ, สร้างรักษาสัมพันธภาพ, ยืดหยุ่นเข้าใจคน
 • 4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. คุยเพลินได้เพื่อน 2. ชื่นชมดลใจ 3. ชี้แนะเชิงบวก 4. คิดยืดหยุ่น
 • 4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส, 15ม...เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, 9 เคล็ดวิชา Feedback, 9 วิธีเพิ่มพูน “คิดยืดหยุ่น” เข้าใจคน (Empathy)

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 • * 

*  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

*  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง 

*  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน