ติดต่อสอบถาม

การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ

การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ

หลักสุตร การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ (Strategic Management for HR Professionals)

 

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทำงานวิชาชีพด้าน HR กว่า 33 ปี และประสบการณ์ในการวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดที่จะให้ช่วยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให้เป็น Strategic HR

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของ Strategic HR ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร

-เสริมสร้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR

-สามารถปรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน HR

-สามารถกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม :

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD Introduction)

ภาพรวมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ

บทบาทใหม่ของ Modern HR Professional

ส่วนที่ 2 : กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy)

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนด HR Strategy

แนวทางการกำหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix

ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม TOWS Matrix ในการวิเคราะห์กลยุทธ์

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR SWOT และ TOWS Matrix

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

แนวทางการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ (Techniques for HR Strategy in Action)

แนวทางการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการประเมิน HR Strategy (Techniques for Evaluation HR Strategy)

แนวทางการประเมินผลกลยุทธ์ด้วย HR KPIs

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) พร้อมการยกตัวอย่างจากประสบการณ์

การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ

การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)

การประชุมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน