ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร

การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร

หลักสูตร การพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร

(Developing Employee Relations to build Employee Engagement)

ท่านประสบกับปัญหาแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กรนี้ไหม?

-พนักงานมีความสามารถ (Competency) แต่ใจไม่รักองค์กร (Engagement)

-อัตราการ Complaint หรือ Claim สูง

-มีการปล่อยข่าวลบต่อองค์กรและหัวหน้างาน

-Productivity ไม่ได้ตามเป้าหมาย

-อัตราการเกิดของเสีย หรือ Rework สูง

-พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และกิจกรรมขององค์กร

-อัตราการ Turn Over หรือหยุดงานสูง

-บรรยากาศการทำงานอึมครึม นายจ้างและลูกจ้างหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจกัน

-การทำงานร่วมกันไม่เป็น Teamwork แบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ประสานงานกัน

-ข้อร้องเรียนพนักงานสูง

-คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจ หรือความผูกพันต่อองค์กรลดลง

-พนักงานไม่ค่อยมีความสุข ไม่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน

-อื่น ๆ

ท่านจะหาทางออกของปัญหานี้อย่างไร ? ที่จะยกระดับแรงงานสัมพันธ์ ให้กลายเป็นความผูกพันต่อองค์กร ในการทำงานร่วมกันเป็น Teamwork อย่างมีความสุขในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Employee Relations) ต่อยอดสู่การสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ที่จะช่วยให้องค์กรของท่านมีแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้งาน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-สามารถอธิบายแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้

-เสริมสร้างเทคนิคการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์

-เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นการสร้างความผูกพันต่อองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง

-สามารถตรวจเช็คสุขภาพองค์กรด้านแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

-เสริมสร้างเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

-สามารถกำหนด Engagement KPIs จากปัญหาแรงงานสัมพันธ์และการตรวจเช็คสุขภาพองค์กรของตนเองได้ตรงประเด็น

-เสริมสร้างเทคนิคการเสนอแนวทางการจัดการความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

-สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารในการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

-เสริมสร้างเทคนิคการจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : ผู้บริหารและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์ต้องรู้ (Employee Relations Introduction)

แรงงานสัมพันธ์ คือ อะไรกันหนอ ?

ทำไมต้องบริหารแรงงานสัมพันธ์ร่วมกัน ?

มูลเหตุปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดจากฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนนายจ้าง

มูลหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีในองค์กรที่เกิดจากลูกจ้าง

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาแรงงานสัมพันธ์ และแนวทางป้องกันแก้ไข

แรงงานสัมพันธ์ที่ดีลูกจ้างและนายจ้างจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง ?

ส่วนที่ 2 : การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Employee Relations Management)

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร (Strategic Employee Relations Management)

กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process)

ส่วนที่ 3 : เปลี่ยนแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Change Employee Relations into Employee Engagement)

กระบวนการเปลี่ยนแรงงานสัมพันธ์ให้สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Process of Transforming Employee Relations into Employee Engagement)

การเช็คสุขภาพองค์กรด้านความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Diagnosis)

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติเช็คสุขภาพองค์กร (Engagement Diagnosis)

ส่วนที่ 4 : การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement KPIs and Engagement Strategy)

การกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันต่อองค์กร (Engagement KPIs) ที่ CEO อยากเห็น

การกำหนดกลยุทธ์สร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Strategy) ให้สอดคล้องกับ Engagement KPIs

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนด Engagement KPIs จากข้อมูล Workshop 1 และ 2

ส่วนที่ 5 : การนำเสนอแนวทางการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Intervention and Tools)

การนำเสนอแนวทางการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Intervention)

เครื่องมือการจัดการในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Tools)

4 เครื่องมือแรงงานสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Relations Tools for Engagement)

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสาร (Communication Action Plan) จาก Workshop 1

ส่วนที่ 6 : การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Action Plan)

การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Action Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน

การจัดทำแผนงานกิจกรรมสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Activity Plan) แบบ "สุข->สร้าง->ได้"

ส่วนที่ 7 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันต่อองค์กร (Key Success Factors)

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกทุกฝ่ายงาน นักบริหารทรัพยากรบุคคล สหภาพแรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการ และผู้สนใจทั่วไป

 

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน  

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน